Министерският съвет предостави безвъзмездно за управление на Община Мездра за управление античната и средновековна крепост "Калето" за срок от 10 години. Това бе решено с постановление на Министерски съвет.

Предмет на решението е единична археологическа недвижима културна ценност с категория "национално значение" - "Антична и средновековна крепост "Калето", находяща се в област Враца, община Мездра, заедно с териториалния обхват на недвижимата културна ценност, представляващ поземлен имот с площ 2 560 кв. м.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионален исторически музей - Враца.