Днес беше приет бюджетът на община Тетевен, който включва инвестиционна програма в размер на 15 824 013 лв.

Сред приоритетите на общинското ръководство за 2019 г. е подобряване на техническата инфраструктура. Заделените средства за инвестиции в тази посока са в размер на 14 021 170 лв. За основен ремонт на общинската пътна и улична мрежа се предвиждат 9 751 406 лв., за изграждане и основен ремонт на тротоари - 710 500 лв., за подмяна на водопроводна мрежа и канализация - 2 374 627 лв. и за реконструкция на централния градски площад в Тетевен - 1 184 637 лв.

За подобряване на условията в образователната сфера са заделени 1 547 571 лв.

От заложените средства в инвестиционната програма 64% са предназначени за населените места в общината и 36% - за града.

Средствата град Тетевен са в общо 3 037 171 лв. С тях ще се извърши основен ремонт на улици в града, както и ремонт на тротоари и стълбища; реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа; основен ремонт на спортно-развлекателен център; изграждане на кътове за отдих; монтиране на стрийт фитнес и ремонт на детски площадки.

В село Рибарица са предвидени 653 290 лв. за основен ремонт на улици и тротоари, ремонт на паважна настилка в м. Костина и реконструкция на покрив на местното училище.

В село Гложене инвестициите са в размер на 54 000 лв. за основен и текущ ремонт на улици и за проектиране на подпорна стена.

В село Черни Вит са запланувани 78 600 лв. за основен ремонт на улици и тротоари, за проектиране на подпорни стени и др.

В село Дивчовото инвестициите са в размер на 44 616 лв. - за основен ремонт на водосток, укрепване на част от общински път и текущ ремонт на общински път.

870 399 лв. са инвестициите за село Голям Извор - за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, възстановяване на подпорни стени, изграждане на кът за отдих и проектиране на подпорна стена.

В село Български извор 72 350 лв. са предвидени за изграждане на система за парно отопление в детска градина и за основен ремонт на улици.

В село Галата са предвидени инвестиции в размер на 253 060 лв. за основен ремонт на улици и на централния площад, както и за изграждане на напорен резервоар за питейна вода.

75 500 лв. инвестиции в село Градежница - за основен ремонт на улици, тротоарна настилка и изграждане на стрийт фитнес.

В село Глогово размерът на инвестициите е 280 916 лв. Те са предвидени за основен ремонт на улици, за изграждане на напорен резервоар за питейна вода, основен ремонт на физкултурен салон и изграждане на детска площадка.

В село Васильово инвестициите са за основен ремонт на улици, текущ ремонт на общински път и за проектиране на напорен резервоар за питейна вода. Размерът им е 16 800 лв.

Инвестициите за село Бабинци са в размер на 20 650 лв. и са предвидени за ремонт на общински път до селото и улици.

В село Малка Желязна инвестициите са в размер на 12 000 и са предвидени за текущ ремонт на улици.

В населените места са предвидени средства за ремонт и изграждане на кътове за отдих и детски площадки.

По Програма за развитие на селските райони от 2019 г. ще започнат строителни ремонти по следните проекти, финансирани от ЕС:

  • Проект ,,Рехабилитация на общински път през Голям извор" на стойност 6 807 651 лв.;
  • Изпълнението на проект за ремонт на улична мрежа на улици в Тетевен, Рибарица и Галата на стойност 2 329 595 лв.;
  • Проект ,, Ремонт на СУ ,,Георги Бенковски" - гр. Тетевен" на стойност 1 420 615 лв.

През 2019 г. ще се извършват ремонт и строителни дейности за обект ,,Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Голям извор" - втори етап на стойност 700 000 лв., както и за проект ,,Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Тетевен", като общата стойност на проекта е 1 173 179 лв.

Разходите за текущи ремонти през 2019 г. са в размер на 142 351 лв., като от тях 100 000 лв. са предвидени за текущ ремонт на улици.