Правителството реши да обяви участък от републикански път Брезово - Пловдив, от км 90+000 до км 102+820, за обект с национално значение и за национален обект.

Така ще се ускорят процедурите по одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж, и ще могат да се използват облекчения в процедурата за отчуждаване на имоти - частна собственост, необходими за уширение на пътя и неговата модернизация.

Бързо разрастващите се в икономическо отношение Пловдив и област Пловдив налагат необходимостта от своевременното развитие и разширяване на пътната мрежа, като особено важно е изграждането на околовръстен път на областния център.

Трафикът по пътя, който частично обхожда града от югозапад, е изключително натоварен и голяма част от транзитните потоци преминават през града по трасето на републикански път "София- Пловдив-Хасково".

Пловдив, като областен административен център, все още няма окончателно завършен околовръстен път и участъкът от републикански път 11-56, от път 1-8, при пътен възел "Скобелева майка" до пътя Пловдив - Асеновград - Смолян (югоизточен обход на Пловдив) не е изграден. Поради това значителна част от транзитните потоци преминават през града. Доизграждането на югоизточния обход на Пловдив е от изключително значение за осигуряване на най- кратка комуникационна връзка с контролно-пропускателните пунктове при Рудозем, Златоград и Маказа и облекчаване на транзитния трафик с Гърция и Турция.

Югоизточният обход ще осъществява пряка връзка на съседните области - Смолян, Кърджали и Хасково с АМ "Тракия" и републикански път 1-8 (международен път Е-80), което е от изключителна важност в социален и икономически аспект.

Пловдив е градът с най-много и най-големи икономически зони около него, които все повече се разрастват. Нараства и значението на гражданското летище в Крумово, което чрез изграждането на югоизточния околовръстен път ще получи пряк достъп до АМ "Тракия". Структуроопределящо за икономиката на областта и държавата е и предприятие "КЦМ" АД, които заедно с развиващите се икономически зони "Тракия" и "Марица", в които ускорено се изграждат и в момента заводи за автомобилни части, определят Пловдив като център за сериозни инвестиции.

След завършването на югоизточния околовръстен път Брезово - Пловдив ще се даде възможност товарните превози да достигат до новоизградения интермодален железопътен терминал край Пловдив. В резултат се очаква многократно увеличение на транспортния поток.

За реализацията на последния сегмент от обхода - участъкът от км 98+000 до км 102+820 е сключено споразумение за сътрудничество между община Пловдив и Агенция "Пътна инфраструктура". Изготвени са технически проект и парцеларен план, чието процедиране предстои.