От Национална асоциация "Българско Черноморие" (НАБЧ) обявиха, че ще сезират главния прокурор за фалшифицирани местообитания по НАТУРА 2000 в Калиакра. Според асоциацията, фалшификацията идвала от Зелени Балкани и WWF, убеждават те в мейл до медиите.

"Ръководството за определяне на местообитанията с европейска значимост в България", който е официалният документ, служещ при полева работа за идентифициране на референтните (базисни) за България природни местообитания от Директива 92/43 ЕЕС, е подправено в процеса на обявяване на приоритетните хабитати и зони от мрежата НАТУРА 2000, пишат от НАБЧ.

Незаконното строителство при Калиакра продължава

Незаконното строителство при Калиакра продължава

Вече е издигната ограда около терена...

Писмото идва дни след като кметът и главният архитект на Каварна възмутени посетиха незаконен строеж с неизвестен собственик и изтекло разрешително.

"Става въпрос за нашумелите покрай кризата в Каварна "Понто-сарматски степи", чието съществуване се оказва не просто необяснимо и необосновано за държавните институции и местните общности, но и напълно незаконно. Проверка на експертите на НАБЧ повдига съмнения и въпроси, че появяването на Понто-сарматските степи в българския правен мир е резултат от документална измама, заради която срещу България е проведена наказателна процедура и има влязло в сила осъдително решение на съда в Страсбург", пишат от асоциация "Българско Черноморие", чийто председател е Димитър Канариев.

През 2005 година с подпис на министър Долорес Арсенова е утвърдено ръководството, по което се определят местообитанията в страната, предвид присъединяването ни към ЕС. В това Ръководство под код 6290 фигурират Западнопонтийските божурови степи - като малко местообитание, неприоритетно и не от Европейска значимост, т.е. не е застрашено от изчезване. Определянето на този хабитат е въз основа на академични трудове на Бондев, Цонев и други.

Според асоциацията през 2009 година, неясно по чие разпореждане, Ръководството е променено и на мястото на "Западнопонтийските божурови степи" с код 6290 изведнъж се появяват анонимно, без автор и без налична научна обосновка, Понто-сарматските степи с код 62C0 - вече приоритетно, "със звездичка" местообитание. То обхваща почти 25 000 декара и създава предпоставки за драстични ограничения на човешките дейности в района на Приморска Добруджа, пишат от асоциацията.

Припомняме, дейността на Националната асоциация "Българско Черноморие" е: "представителност на местните общности, които обединяват интересите на: местни и чуждестранни собственици на имоти и туристически обекти, хотелиери и ресторантьори, строители и предприемачи, земеделски производители, рибари, винари и други".

Основните съмнения за закононарушения идват от факта, че никъде в подмененото ръководство от 2009г. не е описано кой експерт и на базата на какви научни данни е включил Понто-сaрматските степи с код 62С0.

В преамбюла на подмененото ръководство от 2009г . продължава да присъства местообитание Западнопонтийски божурови степи 6920, което е описано и включено в ръководството от научния работник Веска Русакова, пишат от НАБЧ.

От съществена важност е и друг факт, че такова местообитание не фигурира в нито един текст, послужил за основа на ръководството.

От асоциацията, която защитава интересите на строителите по Черноморието, искат проверка от прокуратурата по: " съмнения за подмяна, фалшификация и/или незаконни и необосновани промени в "Ръководството за определяне на местообитанията с европейска значимост".

Мотивът им е, че заради неправилно определени зони, според тях, България плаща по наказателната процедура и осъдителното решение и санкции от Европейската Комисия. Има вълна от съдебни искове срещу държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, нанесени върху хилядите собственици на земи и предприемачи в района, претърпели пропуснати ползи и вреди за стотици милиони.

Общи щети за държавата вече се измерват с милиони евро, без да са отчетени загубите на собствениците на засегнати от измамата земи и проекти, пишат от НАБЧ.

За да се разбере истината е необходимо да се вземат обяснения от: министрите, които са били начело през този период на околната среда и водите, началниците на дирекции и експертите от МОСВ, научните работници, които са вписани като изработили местообитанията в двете ръководства от 2005г. и 2009г., а също така от управляващите тогава Зелени Балкани и WWF- Дунавско-карпатска програма, както и редакторите и коректорите на издадените ръководства, съветват прокуратурата от НАБЧ.