Велоалея да свързва Видин и Силистра по поречието на река Дунав прогнозират от регионалното министерство. Очаква се проектът да бъде подкрепен от програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния в следващия програмен период като стратегически проект.

От бюджета на програмата са договорени 86%, като до края на годината се очаква този процент да надмине 90%. До сега 61% са разплатените средства от договорените. Към момента са финансирани 500 проекта с няколко хиляди обекта в тях.

Новият програмен период ще започне през 2021 г. Очаква се бюджетът за развитие на регионите да е над 3 млрд. лв., малко по-голям от настоящия програмен период. Проект на бъдещата програма за регионите ще бъде представен пред ЕК в края на месец март.

С пари от програмата за трансгранично сътрудничество ще се изготви и пълно предпроектно проучване за поречието на реката, което ще има за цел да идентифицира и обоснове изграждането/разширяването на нови мостови съоръжения и речни пристанища, обяви във Велико Търново заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Там се проведе заседание на регионалния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. На него присъстваха кметове на общини и председатели на общински съвети от Северен централен район. Модератори бяха кметът на Велико Търново и председател на НСОРБ Даниел Панов и изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева.

Един от приоритетите за развитие на Северна България е разкриване потенциала на река Дунав като основен транспортен коридор. Това би довело до положителен икономически ефект чрез повишаване на туристическите посещения, подобряване на транспортната свързаност с Румъния и другите Дунавски държави, обмен на стоки.

"Това ще са едни от най-важните инвестиции за територията, за да се реализират цели с по-висока добавена стойност за икономическо развитие", подчерта Николова. Тя обясни, че по отношение на Северен централен район се поставя основен фокус върху трансформация на икономиката за повишаване на стандарта на живот и преодоляване на демографската криза.

За превръщане на Северния централен район в бързо и устойчиво развиващ се европейски регион, има три основни приоритета, които ще се финансират с европейски и бюджетни средства - икономически подем и трансформация, развитие на човешкия потенциал и постигане на социален растеж и устойчиво териториално развитие и свързаност.

Предвижда се градовете центрове на растеж в Северен централен район ще са Велико Търново и Русе, стана ясно още по време на срещата. Заедно с Варна двата града ще бъдат включени и в бюджетен клъстер, който с подкрепата на европейските средства да свърже и развие връзката между Дунав и Черно море чрез изпълнение на общи проекти за постигане на глобална цел между тях.

Още шест общини в района - Габрово, Севлиево, Свищов, Горна Оряховица Разград и Силистра ще са бенефициенти на програмата на регионално развитие, като балансиращи центрове за развитие на територията.

Ключовите транспортни проекти за развитие на района са завършването на автомагистрала "Хемус", изграждането на магистрала Русе - Велико Търново, връзката Русе - Разград и тунелът под връх Шипка.

Според Николова културно-историческото наследство на района също ще бъде подкрепяно с европейско финансиране. Тя отчете, че в него са регистрирани 265 недвижими обекта на културното наследство с национално значение.

Изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. е с много добри темпове и няма риск от неусвояване на европейски средства, увери Николова.