Повишено ниво на радиоактивни благородни газове в херметичната зона на 5 блок на АЕЦ "Козлодуй" е регистрирано в 10.45 часа вчера по време на разуплътняване на елементи от първи контур на спрения за планов годишен ремонт на блока.

Работата е спряна и всички намиращи се в помещението хора са евакуирани, предприети са мерки за нормализиране на радиационната обстановка.

Всички работници и специалисти са преминали измерване на целотелесната активност, като резултатите показват, че не са регистрирани превишения на допустимите нива за вътрешно и външно облъчване. Максималната оценена доза на персонала, зает с разуплътняването, не превишава 0,05 mSv при предвидени за тази дейност 0,5 mSv.

Установено е, че активността се дължи на повишена концентрация на газ ксенон (Хе-133*). Мощността на еквивалентната доза от гама лъчение в херметичната зона е достигнала стойности до 10% от контролната граница.

След направен мониторинг в помещенията извън херметичната зона е установено, че не са превишени допустимите радиологични нива. Не са превишени и допустимите нива за изхвърляния през вентилационните тръби на 5 блок.

В 18.00 часа вчера радиационната обстановка в херметичната зона на блока е нормализирана. Назначена е комисия за анализ на събитието.

Предварителната оценка по скалата INES е ниво "0". Няма отклонения в радиационния фон в района на АЕЦ "Козлодуй".

*Хе-133 е радиоактивен изотоп на инертния газ ксенон с атомен номер 54, с период на полуразпадане 5,24 дни. Той се получава като продукт на делене на урановите ядра и постъпва  в първи контур на топлоносителя чрез дифузия през обвивката на топлоотделящите елементи. Хе-133 не се натрупва в човешкото тяло, поради това, че е газообразен и инертен. Извеждането му от тялото на човека се осъществява чрез естествения процес на дишане. В резултат от краткия период на полуразпадане и газообразната си  форма той има незначителен дял в облъчването на човека.