За изтичане на черна вода и мъртва риба в река Камчия съобщава екоинспекцията в Шумен.

Сигналът е проверен от експерти на РИОСВ - Шумен, Басейнова дирекция "Черноморски район" - Варна и Регионалната лаборатория към ИАОС.

Извършен е оглед по течението на реката. Според подателя на сигнала източникът на замърсяването е свиневъдният комплекс в село Радко Димитриево.

Открита е мъртва риба в река Голяма Камчия между селата Янково и Желъд. При обхода край животновъдното предприятие е усетена остра миризма на свински фекалии.

Екоинспекторите са огледали района около жп линията, преминаващ под лагуната на животновъдния комплекс. Установена е тръба, вкопана под нивото на терена на около 3-4 метра преди жп линията, с край в бетонов канал, който е предназначен за отвеждане на води. Бетоновата част от канала е била пълна с вода в черен цвят и без дебит на отпадъчни води.

Дадено е предписание на свинекомплекса за представяне на подробна схема на канализационната мрежа на свинефермата. Освен това е изпратено писмо до община Шумен за извършване на проучване за произхода и предназначението на тръбата, както и до ОДБХ-Шумен за предоставяне на информация.

Кметът на село Радко Димитриево посочва, че населеното място не разполага с дъждовна канализация или друга, която да отвежда отпадъчни води към река Поройна, приток на река Камчия. Взети са общо шест водни проби, като резултатите от анализа им ще бъдат оповестени допълнително.

За подобни нарушения се предвиждат санкции от 2000 лв до 10 000 лв.