Наложена е глоба от 20 000 лева на завод за преработка на дървесина, обгазявал Велико Търново, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в доклада си за контролната дейност през юни.

Фирмата "Кроношпан България" ЕООД е допуснала разпространение на миризми извън границите на производствената площадка, като по този начин не е изпълнено условие 9.4.1. от Комплексно разрешително №570-Н0/ 2018 г.

Сигнали за миризма на дървесина в различни квартали на Велико Търново - кв. "Акация", кв. "Бузлуджа", кв. "Чолаковци", са постъпили на 03, 06 и 25 юни.

Изискана е информация за функционирането на пречиствателните съоръжения на фирмата, както и данните от системата за непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на летливи органични съединения за съответните периоди.

Съгласно получената информация от оператора, пречиствателните съоръжения са работели в нормален експлоатационен режим. Извършеният анализ на данните от СНИ показва, че не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии, регламентирани в издаденото на дружеството комплексно разрешително. За посочения период не са възниквали производствени аварии, свързани с изпускане на замърсители в атмосферния въздух.

Кметът на Велико Търново е изпратил искане до Министерството на околната среда за завишаване на нормите за работа на дружеството, за да се ограничи обгазяването на града, предаде БНР.

РИОСВ запечата склад за опасни отпадъци в Русе

РИОСВ запечата склад за опасни отпадъци в Русе

Три години екоинспекцията издирва собственика на склада