С малко над 10 млн. лева ще бъде възстановена представителната част на Западен парк в София по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 и одобрен проект на Столична община. 

Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Общият размер на проекта е 10 939 995,34 лв., от които 8 549 999,32 лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПРР.

Основните дейности по проекта са насочени към възстановяване на парка, благоустрояването му и подобряване устройството на представителната му част с максимално запазване на автентичния му вид. Ще бъдат обновени настилките, ще се изградят нови детски площадки, ще се подменят парковото обзавеждане, елементи от техническата инфраструктура и парковото осветление. Ще се изградят видеонаблюдение и поливни системи.

За 10 млн. лв. реконструират столичния Западен парк

За 10 млн. лв. реконструират столичния Западен парк

Знаковите места в парка са разработени като отделни подобекти

Проектът е насочен към реализиране на интегрирани мерки за подобряване на градската среда като част от изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на София.

Чрез реализацията на проекта ще се подобри и цялостният облик на града, екологичните условия и парковата среда в столицата.

В една от основните зелени зони на София - Западния парк, ще се подобрят възможностите за обучение, отдих, спорт и прекарване на свободното време на жителите и гостите на града.