Приет е Планът за интегрирано развитие на Столичната община.

Той е нов вид стратегически документ, регламентиран със Закона за регионалното развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Планът обхваща периода 2021 - 2027 г. и е резултат от усилията на екипите на общината и месеци работа.

Кметът на София Йорданка Фандъкова, която е вносител на доклада, обясни, че целта на плана е да се отговори на изискванията за европейско финансиране през новия период и да се постигне единодушие за визията за развитие на града в следващите 6 години.

Към плана е разработен индикативен списък със 70 проектни предложения, за които към момента са ясни инвестиционните намерения на Столичната община или са предложени от граждани, организации или бизнеса. Фандъкова поясни, че през целия период на реализация списъкът с обекти може да се изменя и допълва, включително и с нови проекти.

Шефът на "Софияплан" за оставката си: Работата със СО е задънена улица

Шефът на "Софияплан" за оставката си: Работата със СО е задънена улица

Арх. Георгиев се оплака от пълна липса на желание за диалог у Фандъкова

Планът за интегрирано развитие на СО е създаден в периода май 2020 - септември 2021 г. от общинско предприятие на Столична община "Софияплан".

Кметът посочи, че след това той е бил разгледан от всички зам.-кметове, които са дали своите бележки и предложения за проекти. Бил е разширен както списъкът с проекти, така и обхватът, за да се включи цялата община.

Планът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и Общия устройствен план на общината. Времевият му хоризонт е 7 години. Той трябва да осигури пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на целите за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на общината и постигане на по-висок жизнен стандарт на гражданите.

Стратегическата рамка на Плана включва три цели: по-устойчиво развитие и подобрена свързаност; повишаване конкурентоспособността на общината и развитие на икономика на знанието; по-развити социална и културна среда.

За постигането им са формулирани пет основни приоритета и 14 специфични цели. Разработени са и 104 мерки към различните специфични цели. Определени са и зони за въздействие, където бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените средства и устойчиви ползи за обществото.

Фандъкова посочи, че в програмата за реализация на Плана са заложените множество мерки, дейности и проекти. Тя изтъкна, че важен фактор при формулирането им са били становищата на заинтересованите страни, в това число НПО, бизнес, граждани, изследователски структури, държавни администрации и ведомства.

Спаси София: Фандъкова да си ходи от общината, след като унищожи и Софияплан

Спаси София: Фандъкова да си ходи от общината, след като унищожи и Софияплан

Борис Бонев: На нея все друг ѝ е виновен

Мерките и проектите подлежат на финансиране от различни източници с комбиниране на секторни финансови средства и други възможни източници, включително и собствено финансиране. В настоящия програмен период фокусът на планирането е стимулиране на развитието на територии и интегрирани инвестиции. Това е и подходът, който е в основата за формирането на Програмата за реализация.

Мерките обхващат всичките аспекти на околната среда, кръговата икономика и зелените инвестиции и инфраструктура - техническа и транспортна, социални, културни и градоустройствени аспекти, управление, туризъм и всички аспекти на икономиката и образованието, съобщават от СО.

Планът за интегрирано развитие на Столичната община е създаден в контекста на обсъждане с широк кръг заинтересовани страни.

За реализацията на Плана след приемането му ще се създадат две структури - Звено за подбор на проекти и Комитет за подбор в съответствие с изискванията на Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г., както и Звено за управление.

Според заместник-председателят на групата на "БСП за България" и на Столичния общински съвет Милка Христова обаче Планът в този си вид, особено в неговата финансова част, ще остане само една мечта как да изглежда София.

По нейни думи в него няма реален финансов разчет как би могъл да бъде реализиран.

Тя изтъкна няколко конкретни факта. "Индикативната стойност на бюджета на Програмата за София е представена с три финансови прогнози. Песимистичен вариант от 5.380 млрд. лева, реалистичен - от 5.890 млрд. лева и оптимистичен - от 6, 745 млрд. лева. Дори да приемем песимистичния вариант, за да бъдат постигнати целите на Програмата тези средства трябва да залегнат в капиталовите програми на общинските бюджети за следващите шест години. Това означава на година да бъдат планирани приблизително около 900 млн. лева за капиталови разходи, при досега обичайно планирани около 450 млн. лева, включително средства по европейски програми. А в най-добрия случай предвидените средства досега се усвояват около 60 - 70%", обясни Христова.

Като пример за това колко е нереалистична финансовата обосновка общинският съветник от БСП посочи и целта, която касае здравеопазването - за обновяването на съществуващите общински лечебни заведения са предвидени 150 млн. лева и за закупуването на медицинска апаратура - 290 млн. лева. "Това са общо 440 млн. лева за общинското здравеопазване или по 70 млн. лева на година. Досега се планират по 10 млн. лева за дейностите, свързани с лечебните заведения и не повече от 1 млн. лева за закупуване на апаратура", припомни тя.

Христова подчерта, че Планът е изключително важен и изисква много сериозно отношение и задълбочено обсъждане. Документ от над 2000 страници заслужава да бъде разгледан на отделна сесия, както и на няколко заседания на постоянните комисии, изтъкна тя и предложи да бъде отложено гласуването му. Предложението й обаче бе отхвърлено с 24 гласа "За", 30 - "Против" и един "Въздържал се".

90% от стратегическите документи, които приема СОС, си остават само на хартия, каза от своя страна ген. Иван Мечков. Той даде пример със Стратегията по сигурността, която е била приета през 2014 г. и е била изпълнена на едва 20%.

От своя страна Альоша Даков обърна внимание, че липсва взаимодействие в администрацията в различните направления на Столичната община.

Той отбеляза, че е посочена мярка "Преход на "Топлофикация София" към по-висока енергийна ефективност и създаване на нова формула на услугата", със 7-годишен срок за изпълнение и бюджет от 100 млн. лева. В предишни доклади обаче сумата била много по-голяма от тези 100 млн. лева.

Социалистът даде и друг пример от индикативния списък с важните за общината проекти, включени в Програмата за София. "В направление "Зелена система" са посочени около 10 проекта с индикативна стойност 100 млн. лева., по които се твърди, че има проектна готовност. Прави ми впечатление, че по темата, която е изключително важна и касае всички, а именно качеството на въздуха и подмяната на отоплителни уреди с нискоемисионни такива, са предвидени едва 3 млн. лева, което не кореспондира с други мерки в Програмата", подчерта той.