Проверката на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (РИОСВ) установи нарушения при строежа в Калиакра. Имотът, който се намира край село Българево, област Калиакра беше проверен след 

Според документите и представената информация от Община Каварна строежът попада в защитена зона за опазване на дивите птици "Калиакра" и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Комплекс Калиакра".

Имотът е в урбанизирана територия и за него има Разрешение за строеж, издадено от главния архитект на общината на две физически лица. Разрешението е за строително-монтажни работи по одобрен проект за административна сграда от площ 132,4 кв. м.

Проверяват строеж в Калиакра дали е законен

Проверяват строеж в Калиакра дали е законен

Получен е сигнал за строеж в земеделска земя

Разрешението за строеж обаче е издадено през 2012 г., но в продължение на 3 г. от издаването му не е започнало строителство и то губи правно действие. Оттогава строителят не е подновявал разрешението.

Предстои съвместна проверка на място и с представители на община Каварна, РИОСВ - Варна и РПУ - Каварна.

След изясняване на всички факти и обстоятелства по случая ще се предприемат административно-наказателни действия от компетентните органи, включително премахване основите на строежа и възстановяване на терена.