Три наблюдателни кули за ранно известяване на горски пожари пазят Природен парк "Врачански Балкан" от природно бедствие, съобщиха от Агенцията по горите.

Така през последните три години на защитената територия не е допуснат нито един голям горски пожар, единодушни бяха експерти от Агенцията по горите на проведената днес демонстрация на възможностите на автоматизираната система в района на пещера "Леденика". Там е разположена и една от противопожарните кули на Парка.

На симулацията присъстваха и представители от Румънското горско предприятие "Ромсилва", както и от горски стопанства и природен парк от Румъния.

Наблюдателните кули са съоръжения за наблюдения и откриване на пожари в горските територии и в близост до тях. Всяка кула има високотехнологично оборудване. Височината им достига до 30 метра, за да следи за пожар в радиус от 5 до 15 километра.

На територията на страната има 17 такива съоръжения, които се стопанисват от структурите на Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по горите.

Експерти от ДГС Троян демонстрираха гасене на низов горски пожар с моторна метла. Методът е иновативен и експериментален. Експертите смятат, че е ефективен, защото се обхваща по-голяма площ за по-кратко време.

Работната среща е част от дейностите по проект "Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав", CAMARO-D по транснационална програма "Дунав - 2014-2020", в който ИАГ участва като партньор.