Възстановяват депото за битови отпадъци в село Каменар, община Поморие. 

Кметът на града Иван Алексиев е подписал договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда" по проект за рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с. Каменар, съобщават от общината.

Депото не е отговаряло на нормативните изисквания за експлоатация на депа и през февруари 2015 г. то е било закрито със заповед на директора на РИОСВ - гр. Бургас.

От тогава отпадъците, генерирани на територията на община Поморие се депонирали на регионално депо "Братово-запад", община Камено.

По думите на кмета проектът е изключително важен за община Поморие, тъй като първоначалното проектно предложение за рекултивация на сметището са внесли още след неговото закриване през 2015 г.

Дългите процедури и близостта на терена до защитена зона, наложиха многократно да представяме становища от различни институции и допълнителна документация, за да защитим този проект. В същото време, гниещите процеси, отделящи леснозапалимия газ метан водеха до самозапалване на сметището и носеха неприятни миризми към с. Каменар, обясни Алексиев.

Рекултивацията на старото депо трябва да приключи за година и половина и включва дейности по почистване от растителност и освобождаване на площи от отпадъци извън сметищното тяло, изграждане на опорна дига, направа на дрениращ канал, изграждане на горен изолационен екран и газови кладенци.

Тъй като депото се намира в близост до Защитена зона "Айтоска планина", ще бъдат предприети допълнителни мерки за опазване на околната среда. В резултат от изпълнението на проекта ще бъде рекултивирана 63,789 дка. площ. Ще се ограничи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и ще се подобрят параметрите на околната среда, чрез значително намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, които към настоящия момент се отделят неконтролируемо.