12 измервания на качеството на въздуха в района около МК "Кремиковци" ще бъдат направени през тази година.

Целта е да се проследи влиянието на металургичния гигант, тъй като в този район няма автоматични станции за непрекъснат мониторинг.
Продължителността на всяко едно измерване ще е по 5 дни, съобщиха от РИОСВ - София.

Първото от предвидената серия измервания започна на 2 март 2007 г. в кв. Ботунец, район „Кремиковци". Мобилната автоматична станция е позиционирана близо до източния портал на „Кремиковци" АД.

Замервания се правят за прах, серен диоксид, азотни оксиди, озон, сероводород, амоняк, въглероден диоксид и др.

Резултатите ще станат известни след около 10 дни.

Измерванията се извършват от експерти на РИОСВ - София съвместно с Мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда. Такива измервания ще се извършат и за община Елин Пелин.