През 2016 г. отчетените в ESSPROS (европейска система за интегрирана статистика на социалната защита) приходи за финансиране на Системата за социална защита в страната са в размер на 16 664.7 млн. лв., от които 8 153.4 млн. лв. са средства от държавния бюджет, 8 233.03 млн. лв. са средства от осигурителни вноски и 278.3 млн. лв. са класифицирани като други приходи, съобщава НСИ.

Спрямо предходната година се наблюдава намаляване на приходите от осигурителни вноски с 4.4%, а на вноските от държавния бюджет - увеличение с 1.5%.

Снимка 380243

Източник: НСИ

През 2016 г. разходите за социална защита са 16 455.2 млн. лв., което представлява около 17.5% от брутния вътрешен продукт на страната за същата година.

В сравнение с предходната 2015 г. общите разходи за социална защита се увеличават с около 4.1%, а съответният им дял от брутния вътрешен продукт намалява с 0.4%.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита заемат разходите по функция "Навършена възраст/Старост" (44.6%) с основен компонент "разходи за пенсии". Значителен дял заемат и разходите по функции "Болест/Здравна грижа" (27.5%) и "Семейство/Деца" (10.4%).

Снимка 380244

Източник: НСИ

Най-често социалните обезщетения се получават под формата на парични обезщетения (периодични или еднократни суми). През 2016 г. разходите за парични обезщетения са в размер на 11 016.3 млн. лв., или 68.8% от общо изплатените за социална защита.

Над 60% от паричните обезщетения се изплащат по функция "Навършена възраст/Старост", като за основната част от тях не се изисква покриване на допълнителни условия при получаването им, тъй като са резултат от участие в социалноосигурителната система. Изплатените по функции "Инвалидност" и "Семейство/Деца" парични обезщетения заемат съответно 9 и 9.5% от общите парични разходи.

През 2016 г. изплатените обезщетения в натура са в размер на 5 006.4 млн. лв. и нарастват с 5.7% спрямо предходната година. С най-висок относителен дял са разходите по функцията "Болест/Здравна грижа" (78.2%).

Снимка 380245

Източник: НСИ

Настъпилите през годините промени в Системата за социална защита могат да бъдат проследени по функции и включените в тях видове обезщетения.

Функцията "Болест/Здравна грижа" обхваща "парични обезщетения, които заместват изцяло или частично загубата на доход при временна неработоспособност поради болест или злополука, както и медицинска помощ, предоставяна в рамките на Системата за социална защита за поддържане, възстановяване или подобряване на здравето на защитените срещу този риск лица".

През 2016 г. по функция "Болест/Здравна грижа" са изплатени 4 400.9 млн. лв., или 27.5% от общо изплатените обезщетения за социална защита. Най-висок e относителният дял на разходите за медицинска и болнична помощ, профилактика и рехабилитация - 44.6% от разходите по функцията, следвани от разходите за фармацевтични продукти - 24.2%.

Разходите за парични обезщетения (периодични или еднократна сума) заемат 11% от обезщетенията по тази функция и са в размер на 485.2 млн. лева. Периодичните парични обезщетения обхващат платен отпуск поради трудова злополука, професионална болест или общо заболяване. Разходите за обезщетения за временна нетрудоспособност са 10.5% от изплатените обезщетения по функцията. Като еднократни суми се включват предоставените финансови средства за лечение на лица под 18 години в чужбина, както и финансовото подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция.

Изплатените обезщетения в натура по функцията през 2016 г. са в размер на 3 915.7 млн. лв. и обхващат плащания за болнична, първична и специализирана извънболнична помощ, дентална помощ, медико-диагностична дейност и плащания за лекарствени продукти и медицински изделия, извършвани от Националната здравноосигурителна каса. В разходите за обезщетения в натура се включват и плащания, извършвани от Министерството на здравеопазването за центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи и държавните психиатрични болници, както и плащанията по здравни пакети, договорени чрез допълнителното здравно осигуряване. През 2016 г. относителният дял на обезщетенията в натура от общите разходи по функцията е 89%.

Снимка 380246

Източник: НСИ

Функцията "Инвалидност" обхваща помощи и обезщетения, които "осигуряват доходи на лица под законово установената пенсионна възраст, чиято способност да работят и печелят е ограничена до ниво, по-ниско от определения със закон минимум поради физическо или умствено заболяване; осигуряват рехабилитационни услуги, специално предназначени за хората с увреждания, и/или предоставят стоки и услуги, различни от медицинска помощ, на хора с увреждания".

През 2016 г. разходите по функция "Инвалидност" са в размер на 1 178.2 млн. лв., или 7.4% от общо изплатените обезщетения за социална защита. В парична форма те са 83.8% от обезщетенията по функцията.

Периодичните парични обезщетения обхващат пенсия за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, пенсия за военна и гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност, които заемат най-висок относителен дял 58.9%, или 693.38 млн. лева.

Добавката за чужда помощ възлиза на 8% от разходите по функцията, или 94.82 млн. лева. Месечната добавка за социална интеграция на хората с увреждания е с най-малък относителен дял - под 1%, или 0.72 млн. лева.

Плащанията за месечна целева помощ за телефонни услуги за военноинвалиди, месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти, както и месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните потребности съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането, заемат 11.7% от направените разходи по функцията и са по-малко от 138 млн. лева.

Еднократните суми в размер на 60.2 млн. лв. са предназначени за финансиране на проекти за трудова реализация на хора с увреждания, за целеви помощи за хора с увреден слух или увредено зрение, както и за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

Разходите за обезщетения в натура през 2016 г. са в размер на 191.4 млн. лв., или 16.2% от общите разходи по функцията. Основен дял - 51% заемат разходите за подпомагане при извършване на ежедневни дейности - домашен социален патронаж, социален и личен асистент. Към обезщетенията в натура се включват още разходите, направени за домове за възрастни хора с увреждания, защитени жилища, класифицирани като разходи по настаняване, както и разходите, свързани с рехабилитация и дневни центрове за лица с увреждания.

Снимка 380247

Източник: НСИ

Функцията "Навършена възраст/Старост" обхваща помощи и обезщетения, които "осигуряват заместване на доходите, когато възрастният човек се оттегли от пазара на труда, гарантират определен доход, когато дадено лице е достигнало определена възраст, и/или предоставят стоки и услуги, чиято необходимост произлиза от личните или социалните обстоятелства при възрастните хора".

Разходите по тази функция заемат най-голям относителен дял от изплатените обезщетения за социална защита - малко над 44% за всяка година от периода 2014 - 2016 г. Към функцията се включват всички видове пенсии, отпускани след навършване на законово установената възраст за пенсиониране в страната.

През 2016 г. по функция "Навършена възраст/Старост" са изплатени 7 138.1 млн. лв., от които 7 091.9 млн. лв. за парични обезщетения, свързани с участие в осигурителната система, и 6.8 млн. лв. за парични обезщетения, които се получават след прилагане на подоходен критерий.

През 2016 г. по функция "Навършена възраст/Старост" са изплатени 39.4 млн. лв. обезщетения в натура (разходи за домове за възрастни хора и дневни центрове за възрастни хора), или 0.6% от общите разходи по функцията.

Функцията "Наследници" обхваща помощи и обезщетения, които "осигуряват временни или постоянни доходи на лицата, които са претърпели загуба на съпруг/а или близък роднина, обикновено когато последният е представлявал основният източник на доходи за бенефициента, компенсират наследниците за направените разходи за погребение и за всякакви трудности, причинени от смъртта на член на семейството, предоставят стоки и услуги на наследниците, отговарящи на условията".

Наследници могат да бъдат съпругът/ата, бившият/ата съпруг/а на починалото лице, неговите или нейните деца, внуци, родители или други роднини. Обезщетенията, отпускани по тази функция, не зависят от подоходен критерий.

През 2016 г. по функция "Наследници" са изплатени 869.2 млн. лв., или 5.4% от общо изплатените обезщетения за социална защита. Към функцията се включват наследствените пенсии, които заемат 31.6% от общата сума на разходите.

С най-голям относителен дял е добавката към пенсията на починал/а съпруг/а - 65.8% от изплатените обезщетения по функцията.

Еднократните суми, изплатени на наследници на починало осигурено лице или пенсионер от Универсален пенсионен фонд/Професионален пенсионен фонд, са 2.5% от изплатените обезщетения.

Разходите за обезщетения в натура по функция "Наследници" през 2016 г. са в размер на 0.28 млн. лв. и представляват предоставени еднократни целеви помощи за погребение по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Функцията "Семейство/Деца" обхваща помощи и обезщетения, които "предоставят финансова подкрепа на домакинствата при отглеждане на деца, финансова помощ на лица, които подпомагат роднини, различни от деца, и/или социални услуги, специално предназначени да подпомагат и защитават семейството, особено децата".

През 2016 г. разходите за обезщетения по функция "Семейство/Деца" представляват 10.4% от всички обезщетения за социална закрила. Общият размер на изплатените обезщетения по функцията е 1 671.3 млн. лв. и спрямо предходната година намаляват с 0.6%.

През 2016 г. за парични обезщетения, свързани с определени условия за получаването им, са отделени 379.7 млн. лв., или 22.7% от разходите по функцията. Обезщетенията включват месечна помощ за отглеждане на дете до една година за неосигурен родител, месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, еднократна помощ при бременност и еднократна целева помощ за деца в първи клас.

Без условия се отпускат: Обезщетения за бременност и раждане, при трудоустрояване поради бременност и кърмене, които са в размер на 355.07 млн. лв., или 21.2% от плащанията по функцията; Обезщетения по време на отпуск за отглеждане на малко дете, при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст, месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания до 2-годишна възраст - в размер на 157.06 млн. лв., или 9.4% от обезщетенията по функцията; Обезщетения, свързани с месечни средства за отглеждане и възпитание на деца в приемни семейства, месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители след завършено основно образование - в размер на 118.9 млн. лв., или 7.1% от разходите по функцията; Eднократна помощ при раждане на дете - изплатени обезщетения в размер на 26.46 млн. лв., или 1.6% от разходите по функцията; Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка студентка и еднократна помощ за отглеждане на близнаци - в размер на 4.63 млн. лв., или по-малко от 0.5% от разходите по функцията.

Обезщетенията в натура се отнасят до разходи за детски ясли, разходи за настаняване, които обхващат звената "Майка и бебе", центровете за настаняване от семеен тип и домовете за деца, както и целева помощ за пътуване на многодетни майки и социални надбавки в натура, изплащани от работодателя.

Изплатените обезщетения в натура през 2016 г. са в размер на 619.8 млн. лв., или 37.1% от разходите по функция "Семейство/Деца", като спрямо предходната година размерът на обезщетенията в натура е нараснал с 1.6%.

Снимка 380248

Източник: НСИ

Функцията "Безработица" обхваща помощи и обезщетения, които "заместват изцяло или частично загубата на доход на работник/служител, произлизащи от загубата на платена работа, предоставят средства за съществуване на лица, които влизат или повторно навлизат на пазара на труда, компенсират за загубата на доходи поради частична безработица, заместват изцяло или частично загубата на доход на по-възрастен работник/служител, който се пенсионира преди навършване на законово установената пенсионна възраст поради намаляване на работните места по икономически причини, подпомагат за покриване на разходите за обучение или преквалификация на търсещите работа, подпомагат безработните лица при поемане на разходите за пътуване или преместване с цел получаване на работа, предоставят помощ и облекчение чрез предоставяне на подходящи стоки и услуги".

През 2016 г. по функция "Безработица" са изплатени обезщетения в размер на 514.6 млн. лв., или 3.2% от общо изплатените обезщетения за социална защита. Спрямо предходната година разходите по функцията се увеличават с 15.5%. С най-висок относителен дял - 75.5% са периодичните парични плащания за обезщетения, компенсиращи загубата на доходи, когато дадено лице е в състояние да работи и е на разположение за работа, но не е в състояние да намери подходяща за него/нея заетост, включително лица, които преди това не са били наети.

През 2016 г. относителният дял на еднократните плащания от паричните обезщетения по функцията (16.2%) се запазва на същото ниво както предходната година. Еднократни плащания са суми, изплащани на служители, които са били уволнени без тяхна вина от предприятие, което преустановява или спира дейността си. Това обезщетение може да бъде изплатено пряко от работодателя или от фонд, създаден специално за тази цел.

Обезщетенията в натура се отнасят към активните мерки на пазара на труда и включват разходи при наемане на безработни извън населеното място по постоянен адрес, разходи за обучение и услуги по търсене и предлагане на работа.

Включени са разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", програми "Младежка заетост", "Обучения и заетост на младите хора" и "Обучение и заетост". В рамките на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" на Агенцията за хората с увреждания са изплатени 9.372 млн. лв. за заплати и осигуровки на безработни лица, наети като асистенти на хората с увреждания.

Относителният дял на обезщетенията в натура намалява от 8.2% през 2015 г. на 6.6% през 2016 г., или с 1.6 процентни пункта.

Снимка 380249

Източник: НСИ

Функцията "Жилищни нужди" се базира на "посредничеството на обществените власти за подпомагане на домакинствата при поемане на разходите за жилище. Основен критерий за определяне на обхвата на функцията е наличието на определящ подоходен критерий".

В България този вид помощ се предоставя като обезщетение в натура. Отчитат се: месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища, като бенефициенти могат да бъдат сираци до 25-годишна възраст, завършили социален учебно-професионален център, самотни възрастни хора над 70-годишна възраст, както и родител, отглеждащ сам дете/деца. Включват се и разходите за месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности - наем за общинско жилище, като бенефициенти могат да бъдат самотни лица с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане.

През 2016 г. са изразходвани 0.43 млн. лв. за обезщетения по функция "Жилищни нужди", които намаляват със 7.4% спрямо 2015 година.

Докато другите функции се отнасят до лица, които са изложени на ясно определени рискове или нужди (възрастни хора, лица с увреждания, безработни и т.н.), то функция "Социално изключване, некласифицирано другаде" се отнася за "социално изключените" или "тези в риск от социално изключване".

Концепцията за социалното изключване е с много измерения: на първо място тя се отнася до недостатъчно ниво на доходите (бедност), но също и до несигурност по отношение на здравето, образованието и заетостта.

През 2016 г. изплатените обезщетения по функцията са в размер на 249.9 млн. лв., или с 2.5% повече спрямо предходната година. За парични обезщетения - месечни и еднократни, са отделени 44.5 млн. лв., или 17.8% от общите разходи по функцията. Спрямо предходната година, през 2016 г. отделените средства за парични обезщетения намаляват с 18.7%, а относителният им дял от общите разходи намалява с 4.6 процентни пункта.

Общият размер на изплатените обезщетения в натура през 2016 г. е 205.3 млн. лв., или с 8.6% повече спрямо предходната година. С най-голям относителен дял (46.2%) са целевите помощи за отопление, еднократна целева помощ за издаване на лична карта, еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни на лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването, еднократна целева помощ - предоставяне на индивидуални пакети храни, дентална помощ на ветераните от войните, извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от НЗОК.

По функцията са включени още разходи за настаняване в кризисен център, наблюдавано жилище, преходно жилище, център за временно настаняване или приют, както и разходи за различни социални услуги, предлагани в клубове за пенсионери, хора с увреждания и др., центрове за обществена подкрепа и центрове за работа с деца на улицата. За тези обезщетения са изплатени разходи в размер на 89.95 млн. лв., или 36% от обезщетенията в натура.

Снимка 380250

Източник: НСИ