Разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво през 2006 г., са 1 010,1 млн. лв., което представлява 2,1 на сто от Брутния вътрешен продукт.

Средствата са с 0,6 пункта повече от предходната година.
Това е посочено в Доклада за състоянието на околната среда за 2006 г., одобрен от кабинета, съобща правителствената информационна служба.

Документът ще бъде предложен за обсъждане в Народното събрание.

В структурата на разходите с екологично предназначение по компоненти и фактори на околната среда, най-голям е делът на усвоените средства за опазване на чистотата на въздуха - 40,94 на сто, следван от дела, свързан с водите - 22,30 на сто, и за управление на отпадъците - 21,67 на сто.

Целта на доклада е да се информират Народното събрание, държавните институции и обществеността за тенденциите в развитието на основните икономически сектори и въздействието им върху околната среда, за състоянието на околната среда през 2006 г.; за тенденциите и динамиката на промените в състоянието на компонентите на околната среда и степента на въздействие на факторите, които замърсяват и увреждат околната среда, както и за извършените основни законодателни, административни и инвестиционни мерки в областта на околната среда и приоритетните области на националната екологична политика.