Делът на европейските пенсионери, изложени на риск от бедност, е най-висок в четири европейски страни, разкриват данни от Евростат.

През 2017 г. делът на пенсионерите, изложени на риск от бедност в ЕС, се оценява на 14,2%, което е малко над 13,8% през 2016 г. Темпът нараства постепенно от 2013 г., когато е бил 12,6%.

Четири държави обаче имат ниво на риск от бедност над 30% - Естония (46%), Латвия (44%), Литва (37%) и България (32%)

В повечето от 27-те държави-членки на ЕС, за които има налични данни за 2017 г., делът на пенсионерите, изложени на риск от бедност, е между 10% и 25%.

За сравнение, най-ниските проценти през 2017 г. са във Франция (7%), Словакия (8%), Дания, Унгария и Люксембург (всички 9%).

България е водеща в ЕС по тежки материални лишения за хората

България е водеща в ЕС по тежки материални лишения за хората

30% от българите живеят в лишения в сравнение с 0,8% в Швеция

Снимка 400322

Източник: Евростат

Хората се идентифицират като изложени на риск от бедност, ако техният еквивалентен разполагаем доход е по-малък от 60% от националния среден еквивалентен разполагаем доход.

В целия ЕС в периода между 2010 и 2017 г. делът на жените пенсионери, изложени на риск от бедност, е с около 2-3% по-висок от този за мъжете пенсионери.

През 2017 г. има четири държави-членки, в които процентът на бедност при жените-пенсионери е повече от 10% по-висок от този за мъжете пенсионери: Естония, Литва, България и Латвия.

И БАН установи, че България е с най-ниския жизнен стандарт в ЕС

И БАН установи, че България е с най-ниския жизнен стандарт в ЕС

Страната ни заема последното място от 7 години насам