Започва раздаването на храни и хигиенни продукти на 618 000 уязвими български граждани, съобщи Българският червен кръст (БЧК).

Предоставянето на помощта е в изпълнение на операция "Подкрепа" по Програма "Храни и основно материално подпомагане" на АСП, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, с Управляващ орган Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Пакетите съдържат 2 вида месни консерви (говеждо месо и говежди кюфтета) и 9 вида хигиенни продукти: тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под, препарат за съдове и дамски превръзки. На момичетата на възраст от 15 до 29 години е предвидено предоставянето на дамски превръзки. Продуктите са закупени от АСП.

БЧК е помогнал на над 218 000 души през 2023 г.

БЧК е помогнал на над 218 000 души през 2023 г.

Сред тях са близо 11 000 са деца в неравностойно положение

Пакетите са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите "Социално подпомагане" и включват следните категории:

  1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023 г./2024 г.
  2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024г.
  3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания през месец януари 2024 г.
  4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 г.
  5. Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето през месец януари 2024 г.
  6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства през месец януари 2024 г.
  7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023 г./2024 г., поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Раздаването на помощните пакети ще продължи до 31 юли и ще се извърши от служители и доброволци на БЧК във временни пункта в цялата страна. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Списъците с гражданите, които имат право на подпомагането, са изготвени и предоставени на БЧК от Агенцията за социално подпомагане. Подробният график за раздаване на пакетите е публикуван на интернет страниците на БЧК - www.redcross.bg и на АСП - www.asp.government.bg , и е наличен в регионалните офиси на БЧК.

На правоимащите по Програмата лица ще бъдат предоставяни и съпътстващи мерки, които са съобразени с индивидуалните им потребности. Те включват: насоки за достъп до здравеопазване; насочване за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги; информиране за здравословен начин на живот; осведомяване за услуги, финансирани от Европейския социален фонд плюс и др.

БЧК зарадва с подаръци 270 деца, настанени за лечение в столични болници

БЧК зарадва с подаръци 270 деца, настанени за лечение в столични болници

Подаръците са осигурени от ученици от Първа частна математическа гимназия