Към момента са регистрирани 118 000 кладенци за собствени нужди. Общият брой на всички, които трябва да бъдат регистрирани е около 500 000.

Регистрацията е безплатна и се прави с цел да се гарантира ползването на подземните води от гражданите.

Информацията за това къде колко подземни води се ползват е необходима на Министерството на околната среда и водите и неговите регионални структури, за да се имат предвид тези количества, когато се издават разрешителни за ползване на подземни води за стопански цели или за добив на подземни богатства.

Липсата на информация за ползваните от гражданите подземни води създава риск да се нарушат правата им.

Когато се знае какви количества са необходими за личните нужди на гражданите в населените места, те ще им се гарантират при издаване на подобни разрешителни, за да не се стига до такива случаи, коментираха експерти от дирекция "Води".

С регистрацията не се цели да се ограничи потреблението на гражданите. Те, както и до сега, ще имат право безплатно да ползват за собствени цели до10 кубика на денонощие. Няма да се иска монтиране на измервателни устройства на кладенците. Според нормите за водоснабдяване един човек ползва между 100 и 200 литра на ден.

Според експертите от дирекция "Води" това количество е достатъчно за поливане на земеделски площи с размер 2-3 дка и за напояване на животни.

До лятото на 2006 година регистрация е направена само в 591 от общо над 5000 населени места. За това с направените през лятото на миналата година промени в тя се прехвърли към Басейновите дирекции на МОСВ.