Бургаските общински съветници от ДБГ - Бургас Живко Табаков и Стоян Грозев изпратиха питане до премиера Бойко Борисов и до министъра на околната среда и водите Емил Димитров във връзка с новия директор на Регионалната инспекция по околна среда и водите в града, съобщи БНР.

Детелина Иванова бе назначена на 14-ти август, след като дългогодишния директор Тонка Атанасова напусна, след спечелен конкурс в дирекцията в Хасково.

"Според правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 4(2) "Директорите на РИОСВ се назначават след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда и се освобождават от длъжност от министъра на околната среда и водите". Според чл. 90 (3) от Кодекса на труда "Длъжностите, определени като конкурсни, се заемат само въз основа на конкурс. До провеждането на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс".

Детелина Иванова е назначена за директор на РИОСВ-Бургас от министъра на околната среда и водите със заповед от 14.08.2020 г., без да бъде проведен конкурс. Според съветниците, от тази дата тя се подписва под решенията и кореспонденцията от екоинспекцията като директор, а не като временно изпълняваща длъжността.

"Преди да стане директор Детелина Иванова е била началник на отдел "Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони" в бургаската екоинспекция и е пряко отговорна за всички спорни строежи по Южното Черноморие, които са предмет на прокурорски проверки като "курортния комплекс с подпорната стена" на "Алепу", който е в две защитени зони, защитена зона "Комплекс Ропотамо" за опазване на дивите птици и защитена зона "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. С оглед заеманата длъжност се предполага, че Детелина Иванова е взела дейно участие и по други спорни казуси, касаещи нарушения на процедури", смятат съветниците.

Живко Табаков и Стоян Грозев отправят въпрос дали е морално и законосъобразно назначаването за директор на една от най-важните институции в Бургас, имайки предвид, че същият е замесен и отговорен в спорни строежи по Черноморието. 

В писмото си те питат дали ще бъде санкционирана Детелина Иванова за допускането на редица скандални строежи в защитени зони по Южното Черноморие и по какъв начин.