Съдът на Европейския съюз постанови Решение по дело С-97/17, Европейска комисия срещу Република България.

България "не е обявила за специална защитена зона цялото орнитологично важно място, обхващащо Рила планина, Република България не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици, посочени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО опазването на дивите птици, в резултат на което не е изпълнила задълженията си по член 4, параграф 1 от тази директива".

Решението на Съда на ЕС е установително, като с него не се налагат финансови санкции на България. Съдът осъжда България да заплати съдебните разноски.

Планината Рила е важен регион на обитаване на птици и една от най-значимите територии в Европейския съюз за опазването на около 130 вида гнездящи птици. От европейско природозащитно значение са 41 вида, като един от тях е застрашен в световен мащаб.

МОСВ предприема действия в изпълнение на решението на Съда на ЕС за Орнитологично важно място Рила.

При вземане на своите решения относно обхвата на мрежата от Специални защитени зони за опазване на дивите птици (СЗЗ) отговорните български институции винаги са се ръководили от предоставените им от компетентните организации орнитологични данни и анализи.

Целта, която МОСВ си е поставило и последователно защитава е в предложената мрежа от СЗЗ да бъдат включени именно най-подходящите по брой и площ територии в съответствие с изискванията на Директивата за птиците. Следва да се има предвид, че към момента Република България е класифицирала като СЗЗ над 95% от всички предложени Орнитологично важни места (ОВМ). За сравнение - на ниво Европейски съюз средно 66% от територията на ОВМ е класифицирана като СЗЗ от държавите членки.

Самата наказателна процедура, по която е постановено решението на Съда на ЕС, стартира през юни 2008 г., като през последните 10 години е разменена огромна по обем кореспонденция със службите на Европейската комисия. МОСВ е предприело редица конкретни мерки за адресиране на посоченото нарушение на правото на ЕС.

Списъкът на защитени зони за опазване на дивите птици е разширен с нова СЗЗ "Рилски манастир" (BG0000496). Така Република България класифицира 72% от общата площ на ОВМ "Рила" като СЗЗ и по този начин осигурява максимална защита на видовете, описани в ОВМ, и техните местообитания.