Европейската комисия (ЕК) поиска от България да определи повече обекти за европейската мрежа от защитени природни зони „Натура 2000", съобщават от комисията. Тя изпраща мотивирано становище. Ако в срок от два месеца България не предприеме действия за разрешаване на проблема, случаят може да бъде отнесен до съда на ЕС.

Съгласно Директивата за птиците държавите членки трябва да определят най-подходящите места за специални защитени зони за опазването на птичите видове. От комисията уточняват, че първоначално България е определила достатъчен брой специални защитени зони (114), но площта на шест от тях е била значително по-малка от изискваната съгласно списъка на орнитологично важните места. Въз основа на този списък комисията и съдът на ЕС преценяват дали държавите членки са спазили задължението си да определят специални защитени зони.

Комисията откри процедура за нарушение през 2008 г. и макар че много от специални защитени зони понастоящем са в съответствие с изискванията за орнитологично важните места, продължават да съществуват проблеми в специалната защитена зона „Калиакра" и в областта на Рила, където понастоящем на 17 вида птици, изброени в Директивата, не е предоставена достатъчна защита. Във връзка със защитената зона „Калиакра" вече има висящо дело пред съда на ЕС.