Експерти на РИОСВ-Русе наблюдаваха морски орли и къдроглави пеликани по време на средно-зимното преброяване на водолюбивите птици в Дунавския участък от с. Мечка до с. Ряхово.

Експертите са наблюдавали 10 екземпляра от защитения вид морски орел (Haliaeetus albicilla) и около 100 броя къдроглави пеликани (Pelicanus crispus), съобщиха от инспекцията.

В миналото морският орел е бил широко разпространен по поречието на р. Дунав. Днес той фигурира като защитен в Директивата за дивите птици на ЕС, във Вашингтонската, Бонската и Бернската конвенции. Включен е в Националната Червена книга на България в категория "застрашен вид" и в Закона за биологичното разнообразие.

Къдроглавите пеликани обикновено долитат в края на януари или началото на февруари месец.

Еколозите информират, че необичайно топлото за сезона време е причина за по-ранния старт на размножителния период на някои видове птици като големия корморан, морския орел и къдроглавите пеликани.

Това се изразява в надграждане на съществуващи стари гнезда и строителство на нови наред с поведение, характерно за формиране на двойки.