Министерството на околната среда и водите представи в Народното събрание предложения за законодателни промени за решаване на проблема с неприятните миризми.

Работна група, създадена със заповед на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, заключи, че създаването на нормативна уредба с разписани отговорности и процедури за контрол от страна на всяка институция е в основата на решението на проблема с неприятните миризми на държавно ниво. Отношение към процеса имат МОСВ, МЗ, МРРБ, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и общините.

Според експертите трябва да се предложи подходящ метод за оценка на миризмата чрез използване на факторите честота, интензивност, продължителност, чувствителност и местоположение/рецептор. Необходими са промени в нормативната уредба, контролни мерки и санкциониране на нарушенията.

Промените в Закона за здравето налагат издаване на Наредба за определяне на възможните въздействия на миризмите върху здравето на населението, методите и специфичните критерии за оценка на въздействието на миризмите, определянето на изисквания и въвеждането на норми за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащата ѝ територия и определяне на хигиенно-защитни зони.

МОСВ иска всеобхватна нормативна уредба за ограничаване на неприятни миризми

МОСВ иска всеобхватна нормативна уредба за ограничаване на неприятни миризми

Проблемът с изпускането на неприятни миризми от промишлените инсталации е комплексен

Освен това е необходимо да се разработи Ръководство за моделиране на миризма, включително дефиниране на термина "неприятна миризма", както и да се инициира промяна в устройственото планиране на инвестиционните предложения, които да осигурят разписването на наредба с изисквания за планиране на инвестиционни предложения за промишлени инсталации според тяхното местоположение и отстояние от населени места.

Наложителна е и промяна в Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за да се включат миризмите като фактор за обследване в рамките на процедурата, като се изисква подробно и мотивирано становище от здравните власти.

Относно процедурата по издаване на комплексните разрешителни има предложение да се заложи изискване за изготвяне, изпълнение и редовен преглед на план за управление на миризмите за всички инсталации. Той трябва да е основен инструмент за предотвратяване, справяне с интензивно миришещите вещества и контролиране на миризмата в промишлени съоръжения или съоръжения за отпадъци.

МОСВ готви закони за регулиране на миризми в производствените инсталации

МОСВ готви закони за регулиране на миризми в производствените инсталации

Това обеща в Русе министърът на околната среда и водите Юлиян Попов

Засилване на контрола е сред основните мерки, предвидени според правомощията на съответните контролни органи за ограничаване на неприятни миризми от промишлените инсталации. Необходимо е да се регламентират конкретно контролните функции на службите по трудова медицина, структурите към МТСП и МЗ.

Предвижда се и създаването на единна Методика за установяване разпространението на неприятни миризми от промишлени източници, реда на установяването и налагането на санкции за нарушителите. Препоръката е размерът на санкциите да гарантира ефективна възпираща функция.

През януари екоминистърът проверява на място мирише ли в Русе

През януари екоминистърът проверява на място мирише ли в Русе

Визитата му е планирана за 9 януари догодина