60 общински нискорискови депа ще останат да действат временно след 16 юли до изграждането на новите системи. Те се намират в райони, в които все още няма готови регионални депа.

Припомняме, страната ни е заплашена от санкции, ако не успее да приведе депата за отпадъците по евростандартите.

Оставащите да работят общински депа ще бъдат поставени под засилен мониторинг. Някои от тях трябва да изградят и някои допълнителни съоръжения, с които да се гарантира екологосъобразното третиране на отпадъците, съобщават от Министерство на околната среда и водите.

Отпадъците от останалите 55 общински депа, които не отговарят на екологичните изисквания и трябва бъдат затворени след 16 юли, ще бъдат пренасочени към тези, чиято работа няма да бъде преустановена.

В момента има готови 30 регионални депа.

Голяма част от общините, включени към тях, вече извозват отпадъците си. Други 76 общини обаче все още не са преустановили експлоатацията на общинските си депа. Те вече са получили заповед с предписания от съответната РИОСВ да издадат актове за преустановяване на експлоатацията на общинските си депа и да пренасочат цялото си количество отпадъци към съответното регионално депо, в което са включени.

Също така МОСВ стриктно ще следи на депата да не се депонират отпадъци без предварително третиране. Това е едно от изискванията на европейската директива за третиране на отпадъците.

От МОСВ напомнят, че са осигурени средства по Оперативната програма „Околна среда" за всички оставащи за доизграждане 23 регионални системи за управление на отпадъците.
От оперативна програма Околна среда" са предвидени и средства за закриване и рекултивация на всички общински депа и общините, които са готови с проектите си, могат да ги представят и да получат финансиране.

Мерките от този план за третиране на битовите отпадъци в страната е предварително съгласуван с експертите от ЕК, както и с общините.

Всички общини получават писма от съответните РИОСВ с указания по изпълнението на мерките от този план, които ги касаят.
Според позицията на експертите от дирекция „Управление на отпадъците" на МОСВ, ако тези мерки се изпълняват, няма риск от санкции за България.

Същевременно ще продължат експертните консултации с общините с цел да се ускори строителството на оставащите за доизграждане 23 регионални системи за третиране на отпадъците.