Българската стопанска камара (БСК) представи доклад относно промените, настъпили в периода след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС.

За да отчете промените през 10-те години членство на страната ни в ЕС, БСК съпоставя показателите на страната ни с тези на Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия и Македония. Докладът е направен по данни на Евростат, Световната банка и ITC.

В групата "социална сфера" страната ни се нарежда на последно място по показатели. Най-добре се представят Унгария и Словакия, а след тях се нарежда Македония, която изпреварва Румъния, Сърбя и България. Страната ни се нарежда на последно място в класацията по показателите "демография", "пазар на труда" и "здравеопазване". Само в сферата на образованието България изпреварва Румъния, Сърбия и Македония, нареждайки се на трета позиция.

В макроинкономически план страната ни се представя най-добре сред изследваните държави. Ако не се отчитат средствата, които се получават от ЕС, на втора позиция се нарежда Унгария, следвана от Словакия, Македония, Румъния и на последно място - Сърбия.

Показателите на страната ни в макроикономически план са най-добри при отношение на "конкурентноспособноста", "науката, иновациите и развойната дейност" и "бюджета, държавения дълг и резерва". Относно показателя "външна търговия" България се нарежда на трето място, след Унгария и Словакия, а по отношение на "инвестициите" сме на четвърта позиция, като в тази група ни изпреварва и Сърбия. Показателите на България я нарежда на четвърто място по отношение на "еврофондовете".

България заема предпоследна, пета позиция по отношение на секторните политики. Тук най-добре се представят Унгария и Словакия, следвани от Румъния и Македония. След нас се нарежда единствено Сърбия.

По отношение на секторните политики, за 10-годишния период на изследването, България се нарежда на първо място само по показателя "туризъм". На второ място сме в групите "транспорт и инфраструктура" и "селско стопанство". При показателя "енергетика и околна среда" България заема трето място, като пред нея са Румъния и Унгария. По отношение на "правосъдието и вътрешения ред" и "администрацията" страната ни е последна от включените в изследването държави.

В общия план на изследването на БСК България и Румъния си поделят четвъртото място, а Македония ни изпреварва с една позиция. най-добри общи показатели е Унгария, следвана от Словакия, а с най-негативен резултат е Сърбия.

Основен положителен принос за представянето на страната ни имат макроикономическите показатели, а най-негативен резултат отчитаме по социални показатели - основно демографско развитие и пазар на труда. Силно негативен принос към общото класиране на страната ни имат и секторите "Администрация" и "Правосъдие и вътрешен ред".