За първите пет месеца на годината в селското стопанство са направени 1382 проверки, при които са установени 5153 нарушения, съобщиха от Инспекция по труда.

Случаите на работа без трудови договори са 54. Предоставените образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за периода са общо 97 166, заявени от 899 земеделски стопани и тютюнопроизводители, основно за отглеждане на лозя - винени, ягоди, череши и маслодайна роза.

От Инспекцията по труда активизират от началото на юни контрола в селското стопанство. За целта е направен анализ на отглежданите култури на територията на отделните области. На база сезонността им регионалните дирекции "Инспекция по труда" планират периода, в който да реализират масирани проверки на територията на дадена област.

Инспекцията по труда затяга контрола в селското стопанство

Инспекцията по труда затяга контрола в селското стопанство

Ще се следи дали работниците се наемат на трудов договор

Основен акцент при проверките традиционно е законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, защото селското стопанство е един от най-рисковите сектори по отношение използването на недеклариран труд. От Инспекцията по труда напомнят на земеделските стопани и тютюнопроизводители, че следва да наемат работна ръка по силата на трудов договор, като могат да използват всеки от регламентираните в Кодекса на труда видове договори.

От началото на годината, освен регистрираните земеделски стопани, и регистрираните тютюнопроизводители могат да наемат работници по силата на еднодневни трудови договори.