Одобрен е проект на Министерство на околната среда и водите за екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита. Той ще бъде реализиран чрез Българо-швейцарска програма за сътрудничество, като предстои подписването на договора.

Проектът е на обща стойност 23 411 765 швейцарски франка или около 38 милиона лева, от които 85% е безвъзмездната финансова помощ от Швейцария и 15% е националното съфинансиране Дейностите по обезвреждането трябва да приключат до края на юли 2019 г.

Залежалите пестициди в страната се съхраняват в 381 централизирани държавни и общински складове, както и в 1920 затворени стоманобетонни контейнери, т.нар. Б-Б кубове, обясняват от МОСВ. От там посочват, че те се съхраняват основно в общински складове и кметовете на общините са отговорни за тяхното управление.

В ограничен брой случаи се съхраняват и в складове кооперативна и частна собственост и отговорността е на техните собственици. Количествата, съхранявани в кооперативни и частни складове, както и в складове с неясна собственост няма да бъдат включени в проекта.

В момента в страната съществуват около 14 083 тона залежали пестициди, от които 6 403 тона се съхраняват в складове и 7 680 тона в Б-Б кубове. Тъй като в страната няма подходящи съоръжения, единствената възможност за крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди е в лицензирани инсталации в държави основно от Европейския съюз.

Проектът предвижда преопаковане, временно съхранение, износ с цел окончателно унищожаване, идентификация на приоритетните складове и терени за саниране, както и саниране на складове и терени, където се съхраняват преопаковани, събрани и изнесени пестициди, както и транспортиране, преопаковане и унищожаване на пестициди от Б-Б контейнерни кубове.

Приоритетно ще бъдат обезвредени пестициди в Б-Б контейнерни кубове с дефекти, установени по време на предпроектното проучване по проекта. След реализирането на проекта се очаква закриване на складове в най-малко 60 общини, 6 403 тона преопаковани и изнесени пестициди, което е максималната възможна стойност за преработване в рамките на настоящия проект от общо 14 083 тона в страната, санирани складове и обекти на площ от най-малко 400 000 квадратни метра и други.

Проблемът с пестицидите с изтекъл срок на годност възникна в страната след 1990 г. поради занижен контрол на съхраняване в складовете на бивши ТКЗС, АПК и др., създаващи предпоставки за безстопанственост, неправомерни действия, нарастване на риска за здравето на хората и замърсяване на околната среда, изтъкват от екоминистерството.

Ежегодно регионалните инспекции по околната среда и водите съвместно с общинските администрации по места и специалисти от службите по растителна защита и гражданска защита извършват проверки на място за състоянието на складовете и пестицидите, съхранявани в тях.

До този момент няма регистрирани почвени замърсявания с устойчиви органични замърсители, каквито са пестицидите с изтекъл срок на годност.