Общо 9 167 малолетни и непълнолетни са водени на отчет в детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви и престъпления през 2019 г. Това показват данните на Националния статистически институт.

В сравнение с 2018 г. броят им нараства с 69, или с 0.8%.

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) - 79.4%;
 • малолетни (8 - 13 години) - 20.6%;
 • момчета - 7331 (80%);
 • момичета - 1 836 (20%);
 • учащи - 7 076 (77.2%);
 • в криминогенна среда живеят 4 408 малолетни и непълнолетни (48.1%).

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. е 1 379 на 100 000 души от средногодишното население на възраст 8 - 17 години.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2019 г. малолетни и непълнолетни е 3 101, или 33.8% от всички водени на отчет лица, като 75.7% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2018 г. броят на новозаведените намалява с 10.8%.

4 500 деца у нас живеят в кримисреда

4 500 деца у нас живеят в кримисреда

1 634 деца в страната са пострадали при престъпление

През миналата година снети от отчет в ДПС са 2 774 малолетни и непълнолетни лица, или 30.3% от водените на отчет през годината:

 • поради поправяне на поведението - 1 459 лица (52.6%);
 • поради навършване на 18-годишна възраст - 1 237 лица (44.6%);
 • на други основания - 78 лица (2.8%).

За извършени противообществени прояви през 2019 г. през ДПС са преминали 6 700 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 4 767, или 71.1%, а момичетата - 1 933 (28.9%). В сравнение с 2018 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява със 166 лица, или с 2.4%.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

 • "бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип" - 1 183 лица (17.7%);
 • "прояви на насилие и агресия" - 716 малолетни и непълнолетни (10.7%);
 • "употреба на психоактивни вещества" - 643 лица (9.6%);
 • "повреждане на обществена и/или частна собственост" - 503 лица (7.5%);
 • "непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място" - 446 лица (6.7%).

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са:

 • "тормоз" - 333 лица (5%);
 • "скитничество" и "просия" - общо 168 лица (2.5%).

През 2019 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, е 4 943.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 2 653 лица, или 53.7% от всички лица, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 36% (954 лица), на кражби от домовете - 22.1% (587 лица), на взломни кражби - 12.9% (342 лица).

През миналата година в ДПС са регистрирани 1 280 пострадали от престъпления деца на възраст 8 - 17 години, от които 506, или 39.5%, са момичета. Малолетни са 542 лица (42.3%), а непълнолетни - 738 (57.7%).

Най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 579 лица (45.2%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 226 лица (17.7%), от грабежи - 55 лица (4.3%), и от блудство - 101 лица (7.9%). Случаите на деца, жертви на изнасилване (довършено и опит), са 7.

През 2019 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 5 661 възпитателни дела, от които 4 124 (72.8%) са по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 5 090, като от тях в срок до един месец са решени 2 799 дела, или 55%. Прекратени на различни основания са 583 дела (10.3% от образуваните възпитателни дела). В края на 2019 г. 250 дела са останали несвършени.

През 2019 г. местните комисии са наложили 8 120 възпитателни мерки на 5 773 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 6 353 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

 • "предупреждение" - в 3 678 случая (45.3%);
 • "поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател" - в 1 602 случая (19.7%);
 • "поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи" - в 1 080 случая (13.3%);
 • "задължаване да участва в консултации, обучения и програми" - в 666 случая (8.2%);
 • "предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца" - на 248 малолетни и непълнолетни (3.1%);
 • "настаняване във ВУИ" - на 74 лица на възраст 8 - 17 години (0.9%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2019 г. са следните:

 • малолетни са 1 818 (31.5%), а непълнолетни - 3 955 лица (68.5%);
 • момчетата са 4 747 (82.2%), а момичетата - 1 026 (17.8%);
 • 2 941 лица (50.9%) са с основно образование, а 2 256 (39.1%) - с начално.

През 2019 г. 7 319 деца са преминали през съществуващите на територията на страната консултативни кабинети и други помощни органи към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 2 137 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 231 792 лица. През 2019 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 1 767 деца, живеещи в криминогенна и/или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили с 5 543 малолетни и непълнолетни.