В България 4 547 малолетни и непълнолетни лица живеят в криминогенна среда към края на 2018 година. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в страната за миналата година.

Спрямо отчети в детските педагогически стаи през 2018 година 9 098 младежи под 18 годишна възраст са извършили престъпни деяния или са имали противообществени прояви.

В сравнение с данните за 2017 година се наблюдава малък спад, който статистиците определят като незначителен - с 48 души, или с 05%.

Над 9 000 деца са извършили престъпление през 2017 г.

Над 9 000 деца са извършили престъпление през 2017 г.

В криминогенна среда у нас живеят 4 781 деца

Основните характеристики на водените на отчет в педагогическите стаи лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 78.9%;
 • малолетни (8 - 13 г.) - 21.1%;
 • момчета - 7 262 (79.8%);
 • момичета - 1 836 (20.2%);
 • учащи - 6 843 (75.2%);
 • в криминогенна среда живеят 4 547 малолетни и непълнолетни (50% от всички).
Снимка 419096

Източник: НСИ

За извършени противообществени прояви през 2018 г. през педагогическите стаи са преминали 6 866 малолетни и непълнолетни лица. От тях момчетата са 4 596, или 66.9%, а момичетата - 2 270 (33.1%). В сравнение с 2017 г. броят им нараства с 82 лица, или с 1.2%.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

 • "бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип" - 1 081 лица (15.7%);
 • "прояви на насилие и агресия" - 770 малолетни и непълнолетни (11.2%);
 • "употреба на психоактивни вещества" - 549 лица (8.0%);
 • "повреждане на обществена и/или частна собственост" - 502 лица (7.3%);
 • "непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място" - 377 лица (5.5%).

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са:

 • "тормоз" - 262 лица (3.8%);
 • "скитничество" и "просия" - общо 225 лица (3.3%).

Спрямо данните кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лица на възраст между 8 и 17 години.

Снимка 419097

Източник: НСИ

През 2018 година от престъпления са пострадали 1 634 деца. От тях 665 (40.7%) са момичета.
От всичките пострадали 659 са били малолетни, а 975 - непълнолетни.

Най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 758 лица (46.4%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 285 лица (17.4%), от грабежи - 136 лица (8.3%), и от блудство - 68 лица (4.2%). Случаите на деца, жертви на изнасилване, са 23.

10% повече непълнолетни престъпници отчита МВР

10% повече непълнолетни престъпници отчита МВР

Убийствата се увеличават с 20% спрямо 2016 г.