През 2017 година над 9 000 деца са извършили поне по едно престъпление. Това сочат данни на Националния статистически институт относно противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в рамките на 2017 година.

Според отчет в детските педагогически стаи през 2017 година малолетните и непълнолетни лица у нас, които са извършили поне едно престъпление, са 9 146 на брой.
В сравнение с предходната 2016 година се отбелязва ръст по този показател - с 50 лица повече, или увеличение с 0.6%.

Статистиката на НСИ разкрива, че 78.2% от всички престъпления, извършени от деца, са дело на непълнолетни граждани - на възраст между 14 и 18 ненавършени години. Останалите 21.8% от лицата са малолетни - на възраст между 8 и 14 ненавършени години.

От всички престъпни деяния, извършени от деца, 80.3% са дело на момчета, а 19.7% - на момичета, което показва ясно разграничение на полов признак. Момчетата, попадащи в тези възрастови групи, които са престъпили закона, са 7 342 на брой. Момичетата - 1 804.

6 863 лица, или 75% от всички, които влизат в тази статистика, са учащи.

Според НСИ в криминогенна среда у нас живеят 4 781 деца или повече от половината, извършили престъпление през 2017 година. 

Снимка 351780

Източник: НСИ

През 2017 година заведените на отчет в детска педагогическа стая деца са 3 170 на брой, или 34.7% от всички деца, престъпили закона през миналата година. Спрямо 2016 година броят на новозаведените деца на отчет нараства с 3.8%.

Снетите от отчет деца са 2 862 на брой, или 31.3% от всички, водени на отчет през 2017 година. 53.2% от снетите отчети са поради поправяне на поведението. В тази група влизат 1 524 деца.
Поради навършването на 18-годишна възраст, отчетите са снети спрямо 1 256 деца, или 44.9% от всички.
Останалите отчети са снети на базата на други основания.

Оказва се, че най-голям дял на преминалите през детска педагогическа стая деца, са избягали от дома, от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип - тези случаи са 1 368 на брой, или 20.2% от всички случаи.

Заради "проява на насилие и агресия" през детска педагогическа стая са преминали общо 635 малолетни и непълнолетни, или 9.4% от всички случаи.

Заради употреба/притежание на психотропно вещество (най-често марихуана) през детска педагогическа стая са преминали 518 лица или 7.6% от всички.

За непристойно поведение и хулиганство броят на отчетените деца е 465 лица, или 6.9% от всички случаи.

За скитничество и просия броят на децата е 174, или 2.6% от всички случаи.

10% повече непълнолетни престъпници отчита МВР

10% повече непълнолетни престъпници отчита МВР

Убийствата се увеличават с 20% спрямо 2016 г.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления сред децата. Извършители на кражби са 2 793 лица, или 56.2% от всички лица, водени на отчет в детска педагогическа стая за извършени престъпления.
Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 31.3% (873), на кражби от домовете - 22.3% (624), на взломни кражби - 11.8% (329).

Снимка 351779

Източник: НСИ

Статистиката на НСИ относно малолетните и непълнолетните, които са станали жертва на престъпление през 2017 година, гласи, че техният брой е 1 463. От тях 617 са момичета (42.2%). От всички пострадали малолетните са 41.4%, или 605 лица, а непълнолетните - 58.6%, или 858 деца.

Най-много деца са пострадали от кражби на имущество - 717 лица (49.0%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 240 лица (16.4%), от грабежи - 113 лица (7.7%), и от блудство - 86 лица (5.9%). Случаите на деца, жертви на изнасилване, независимо дали деянието е довършено или е останало само като опит, са 20 на брой.

4 000 българчета годишно стават жертва на престъпления

4 000 българчета годишно стават жертва на престъпления

От началото на 2017 г. у нас умишлено са убити 25 деца

Най-често налаганите възпитателни мерки от местните комисии за борба срещу престъпните прояви на малолетните и непълнолетните са:

  • "предупреждение" - в 3 374 случая (45.2%);
  • "поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател" - в 1 535 случая (20.6%);
  • "поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи" - в 876 случая (11.7%);
  • "задължаване да участва в консултации, обучения и програми" - в 643 случая (8.6%);
  • "предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца" - на 252 малолетни и непълнолетни (3.4%);
  • "настаняване във ВУИ" - на 53 лица на възраст 8 - 17 години (0.7%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

  • малолетни са 1 615 лица (30.2%), а непълнолетни - 3 731 (69.8%);
  • момчетата са 4 331 (81.0%), а момичетата - 1 015 (19.0%);
  • 2 726 лица (51.0%) са с основно образование, а 1 843 (34.5%) - с начално.

През 2017 г. 6 982 деца са преминали през съществуващите на територията на страната консултативни кабинети и други помощни органи към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 1 474 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 154 453 лица. През 2017 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 1 922 деца, живеещи в криминогенна и/или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили с 6 922 малолетни и непълнолетни.

Осъдиха 43 лица за съжителство с малолетни и непълнолетни в Казанлък

Осъдиха 43 лица за съжителство с малолетни и непълнолетни в Казанлък

Ефективна и 9 условни присъди за съжителство с момиче под 18-годишна възраст