През 2020 г. НОИ преизчисли служебно 260 000 пенсии от общо 300 000, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Заради служебното преизчисляване на пенсиите през 2020 г. намалява броят на подадените от работещи пенсионери заявления за преизчисляване на пенсиите им с допълнително придобития от тях осигурителен стаж или осигурителен стаж и доход след пенсионирането.

През 2019 г. подадените от работещи пенсионери заявления за преизчисляване на пенсиите им са 206 337. От тях 133 502 за преизчисляване само с осигурителния стаж и 72 835 за преизчисляване с осигурителния стаж и дохода.

От общия брой на подадените през 2019 г. заявления за преизчисляване на пенсиите 117 490 са за преизчисляване само в текущата година, а 88 847 заявления са за ежегодно преизчисляване на пенсиите.

Последната възможност е нова и е в сила от началото на 2019 г.

През 2020 г. броят на заявленията намалява близо 3 пъти - подадени са 75 075 заявления, от тях 43 200 за преизчисляване само с осигурителен стаж и 31 875 за преизчисляване с осигурителен стаж и доход. От общия брой на подадените през м.г. заявления за преизчисляване на пенсиите 28 030 са с еднократно действие (за преизчисляване само в текущата година), което спрямо предходната година е спад с повече от 4 пъти. Близо два пъти намалява и броят на новите заявления за ежегодно преизчисляване на пенсиите - те са 47 045.

Общият брой на пенсиите, преизчислени през 2020 г. на базата на данните за допълнително придобития от работещите пенсионери осигурителен стаж надхвърля 300 000, като над 260 000 от тях бяха служебно преизчислени, считано от 1 април 2020 г., без лицата да подават заявления за целта.

От 2021 г. преизчисляването на трудовите пенсии с осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, става само по служебен ред като постоянно действащ механизъм. Това служебно преизчисляване ще става от 1 април на всяка година с данните за придобития стаж след пенсионирането до края на предходната календарна година.

След промяната от началото на 2021 г. хората могат да подават заявления за преизчисляване на пенсиите им, но така се отчитат и данните за осигурителния им доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях.

През януари са подадени над 3000 заявления, като в тези случаи пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението.