Определен е изпълнителят на хотелското настаняване по време на Българското председателство.

Фирма "ВГ" АД (която управлява хотел "Маринела", бившият "Кемпински" в столицата) е определена за изпълнител на обществената поръчката с предмет: "Хотелско настаняване за ръководителите на делегации и техните придружители при провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.".

Предложението на участника съответства на изискванията, посочени в техническата спецификация, а общата предложена цена за цялостно изпълнение на поръчката не надхвърля определения финансов ресурс. Постигнатата цена за нощувка с включена закуска е в размер на 217,12 лева без ДДС. Общата цена за цялостно изпълнение на поръчката при 1808 броя нощувки е в размер на 430 249,76 лева с включена закуска, туристически данък и ДДС.

Обществената поръчка беше открита с Решение № ЗОП-01-15/ 03.07.2017 г. на главния секретар на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 (МБПСЕС2018). До крайния срок за кандидатстване на 07.08.2017 г. постъпиха три оферти от фирмите - "ОССМО" АД, "Аргус Травел Интернешънъл" ЕООД и "ВГ" АД.

След извършване на насрещна проверка за верността на декларираните данни, фирма "Аргус Травел Интернешънъл" ЕООД беше отстранена заради предоставяне на документи с невярно съдържание. По този повод МБПСЕС2018 ще сезира Агенцията за обществени поръчки по реда на ЗОП.

Останалите две фирми - "ОССМО" АД и "ВГ" АД, бяха допуснати до следващия етап на обществената поръчка - до публично отваряне на ценовите оферти.

След извършени проверки от страна на комисията, в ценовото предложение на "ОССМО" АД са констатирани редица несъответствия. Установено е, че участникът е подал противоречива, невярна и подвеждаща информация с цел доказване на съответствие с предварително обявените условия.

В качеството му на посредник на туристически услуги "ОССМО" АД оферира цена два пъти по-ниска от предлаганата цена за настаняване в 5-зведен хотел от собственик на хотелска база. След поискани допълнителни разяснения от "ОССМО" АД и след извършване на допълнителни насрещни проверки със съответните хотелски бази, комисията установи категорични несъответствия в предоставените информации.

Двата предложени от участника хотела декларират, че категорично отказват да предоставят хотелска база при условията, декларирани от посредника "ОССМО" АД. Това е причината участникът да бъде отстранен от класирането и МБПСЕС2018 ще сезира Агенцията за обществени поръчки по реда на ЗОП.