Намалят се изискванията за хигиената при добива и преработката на храни и за на воденето на документация, съобщава БНР.

Това става след отмяната на Наредба 26 от 14 октомври 2010 г., уреждаща изискванията за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Министерството на земеделието е публикувало за обществено обсъждане нова наредба за директните доставки на храни.

Всички подзаконови нормативни актове по прилагане на стария закон трябва да бъдат преиздадени, като се предвижда това да стане в 6-месечен срок от влизане в сила на новия закон за храните.

Галя Костадинова, началник отдел в Дирекция "Политики по агрохранителната верига" в МЗХГ, обясни, че при все още действащата Наредба 26 има цитирани директно приложими актове на Европейския съюз от областта на хигиената на храните, които ще бъдат отстранени. Причината е, че европейското законодателство дава възможност да не се прилагат директно всички разпоредби на ЕС, а само минималните, които да гарантират, че продуктът е безопасен.

В новата наредба са определени и количествата, които фермерите могат да продават директно на пазара.

Костадинова поясни, че контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните, като тя има правомощия да осъществява ефективен контрол както физически, така и чрез документацията.

Коментари относно наредбата, публикувана за обществено обсъждане на сайта на МЗХГ, могат да се изпращат до 8 октомври.