Пет буферни зони в териториалния обхват на РИОСВ-София са прекатегоризирани в защитени местности по Закона за защитените територии със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

  • буферната зона на защитена местност „Острица", област Пернишка става защитена местност „Белите кладенци"
  • " Габра" става защитена местност „Маноловото"
  • Църна река" става защитена местност „Зеления рид"
  • Богдан" става защитена местност „Невида"
  • Училищна гора" става защитена местност „Висока могила"

Буферните зони са обявени съгласно вече отменения Закон за защита на природата и тяхното предназначение е да ограничат антропогенното въздействие върху резерватите.

При прекатегоризирането им в защитени местности, по реда на Закона за защитените територии те продължат да изпълняват тези функции и техните граници, площ и режим на защита не се променят.