Не е ясна визията на държавата как на практика ще се осъществи пълната либерализация на пазара на електроенергия. Липсва задълбочен икономически, социален и правен анализ за ползите и рисковете от излизането на домакинствата на свободния пазар. Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Диана Ковачева е изпратила становище до председателя на Комисията по енергетика Делян Добрев по повод инициираните промени в Закона за енергетиката (ЗЕ). По думите й предвижданите промени не гарантирани правата и интересите на битовите потребители на електроенергия.

Според нея не са разработени мерки за защита и за финансова подкрепа на уязвимите групи и енергийно бедните. Ковачева изтъкна и други пропуски. Сред тях са критериите, условията и редът за определянето на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия, които предстои да бъдат определени в Наредба, приета от МС (§ 17, чл. 38д, ал. 2). По думите й е недопустимо изготвянето на тази Наредба да се измества в бъдещето.

Депутатите ще поправят Закона за енергетиката на МС

Депутатите ще поправят Закона за енергетиката на МС

И предвижданата либерализация на пазара за ток за битовте потребители

Освен това омбудсманът настоява да се транспонира Приложение I, Минимални изисквания за фактурирането и информацията за фактурирането, от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС.

Ковачева подчерта, че не е транспониран и чл. 12, т. 5 от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г., според който битовите клиенти имат право да участват в колективни схеми за смяна. Държавите-членки премахват всички регулаторни или административни пречки за колективната смяна, като същевременно осигуряват рамка, която гарантира максимална защита за потребителите с цел избягване на злоупотреби.

Общественият защитник посочва, че е необходимо да се обърне специално внимание на определени групи битови клиенти, за да се гарантират техните права и интереси при излизането им на свободния пазар. Според нея е необходима специална програма на Правителството за информираност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно на електрическа енергия, както и да се предвиди и ролята на органите на местната власт.

Битът да купува ток от свободния пазар от 2026 г. предлага МЕ

Битът да купува ток от свободния пазар от 2026 г. предлага МЕ

Предлага се и дефиниция за енергийна бедност