Отменя се провеждането на обществено обсъждане на проекта за изменение на общия устройствен план на Община Царево, доклада за екологична оценка, доклада за оценка степента на въздействие и всички приложения към тях.

Причината е обявеното извънредно положение в страната и разпространението на коронавируса у нас.

Общественото обсъждане беше предвидено за 13 април.

Кметът на Царево: Да спрем обсесията, че всеки строеж е незаконен

Кметът на Царево: Да спрем обсесията, че всеки строеж е незаконен

Не било проблем, че общината няма Общ устройствен план, но издава разрешителни

Въпреки това от сдружението "Да запазим Корал" изтъкнаха пред институциите и обществото своите аргументи за налагане на мораториум върху ИОУП - Царево и откриване на нова процедура след отмяна на извънредното положение в България, с изцяло преосмислено задание.

Продължаването на процедурата по общ устройствен план на община Царево в този и вид и с тези "резултати" е напълно несъстоятелна, неадекватна и дори опасна, както за бъдещето на района, така и за цялата страна, заявяват екоактивистите.

Черноморието ни вече е осеяно с подобни недомислици и последиците за облика на крайбрежието ни са катастрофални, а в проекта за ОУП- Царево прозират заложени на тъмно инвестиционни намерения.

От сдружението посочват технически проблеми в заложената процедура:

  • В плана са налице завишени площи на пясъчни плажове спрямо предимно горския и скалист бряг на общината, 54% увеличаване на застрояването на Синеморец - едно от последните места, крехък баланс, между незрелия инвестиционен климат от 90-те години до днес и деликатно опазена природа. Планът все още предпоставя строителство върху дюни и заменени бивши държавни гори. Плажовете в общината са "нараснали" почти двойно спрямо 2008г., когато са били 344 /триста четиридесет и четири/ декара активна плажна площ, а в сегашния проект площта им вече възлиза на 602 /шестстотин и два декара/. Това увеличение "на хартия" води до увеличаване на капацитета на плажовете от 43 000 /четиридесет и три хиляди/ души до 75 000 /седемдесет и пет хиляди/ души, като дори де факто нивото на урбанизация по така процедирания план е за 140 000 /сто и четиридесет хиляди/ души или три пъти повече от действителния капацитет на плажовете.
  • В проекта се предлага мащабно ново застрояване от 5160/ пет хиляди сто и шестдесет/ декара при условие, че 62% от жилищата в общината в момента са необитаеми. С този подход природата и невероятния пейзаж от Варвара до Резово завинаги ще бъдат увредени и засипани от нови необитаеми сгради или по-страшно, недовършен груб строеж. Както е известно, вече изградените затворени комплекси на север от гр. Царево са собственост основно на чужди граждани, а не на местни жители. Те в голяма степен ограничават конституционно гарантирания достъп на българските граждани до морския бряг. Не е допустимо този модел да се мултиплицира и в южната част на общината. Незаконно е и предвиденото строителство върху площи, заети от дюни, независимо дали те са картирани и отбелязани като такива или това тепърва трябва да се направи, а знаем, че те конституционно принадлежат на държавата.
  • Едно от най-ярките доказателства за неадекватността на плана дори извън контекста на международната ситуация, а днес с още по-голяма важност, е липсата на зона на специална устройствена защита около плажа за природосъобразен туризъм "Корал". С промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) от 15.03.2016 г. Народното събрание предприе първи стъпки за запазване на последните незастроени местности по Черноморието, за което Вие, г-н Премиер и Вашата партия имате директен принос като вносители и поддръжници на тази идея. При приемането на промените бе изтъкната нуждата от "опазване на последните няколко незастроени и незасегнати от безконтролна урбанизация плажове по българското Черноморие". Основни цели в мотивите на вносителите бяха съхраняването на останалите няколко "уникални, кътчета природа за идните поколения" и запазването на "биоразнообразието в тези райони, повечето от които попадат в Натура 2000". Проектът за изменение на ОУП Царево днес е в пълен разрез с тези обществени и далновидни законодателни усилия.
  • Според поредица социологически проучвания близо 90 % от българските граждани считат, че е задължително да има спасени места за природосъобразен туризъм, с рестрикции за строителство. За да бъдат изпълнени целите на направените промени в ЗУЧК, а именно запазване на останалите незастроени местности в полза на все по-търсения в международен план туризъм близо до природата, а днес дори с общочовешка цел, гарантирано ОУП-Царево трябва да предпази от застрояване зоните зад плажовете за природосъобразен туризъм. Без тази втора стъпка, е налице съществен и обоснован риск териториите да бъдат трайно увредени като съответно плажовете не биха могли да изпълняват функцията си, зададена им от ЗУЧК като природосъобразни. Именно това ни предлага ОПУ - Царево днес - гаранция за фактическото унищожаване плаж "Корал" поради строителство в частните имоти, непосредствено граничещи с него.
  • Важно е да отбележим, че поставянето на определени територии частна собственост, под особен статут не представлява прецедент в нашето законодателство. Такива са имотите попадащи в обсега на Закона за защитените територии - национални паркове, резервати и други; имотите попадащи в градски паркове и градини; имоти със специален режим във вододайни зони и други. Частните собственици биха могли и при такъв статут да използват своите имоти за земеделие, и други дейности, които не включват строителство на сгради. Важно е тук да се припомни, че според константната практика на Конституционния съд, свободната стопанска инициатива, на която се основава икономиката на Република България според чл.19, ал.1 от Конституцията и с която традиционно се оправдават частните интереси по отношение на морското крайбрежие, не е от категорията абсолютни права, не може да е основание за накърняване на общи ценности, признати от Конституцията и е допустимо да се ограничава с цел защита на обществения интерес.
  • Тук е моментът да подчертаем, че и за двамата инвеститори, с имоти зад плаж "Корал" важи принудителна административна мярка на министерството на околната среда и водите от 2014 г., потвърдена от Върховен административен съд в началото на 2018, която напълно забранява строителство в района. Близо 40 /четиридесет/ строителни разрешения за проектите зад плажа след поредица съдебни производства, отпадат като незаконосъобразни или нищожни. Очевидно ОУП - Царево задава неадекватна рамка, пренебрегваща законовото статукво и силното гражданско внимание в интерес на обществото, а община Царево дава индикации на възприела "себе си" като държава в държавата. Считаме това за недопустимо.
  • Трябва да отчетем и следния важен факт. След експертни действия на "Да запазим Корал" и сезирането на МРРБ, МРРБ доставя на проектанта на ОПУ - Царево актуална цифрова карта на територията на плаж Корал с проектни имоти за всички площи заети от дюни. Поясняваме "проектни", тъй като към момента кадастралната карта на местността не е изменена и имотите са частни и с действащи ПУП от 2007г. Според ЗУЧК държавата би трябвало да одържави всички площи с дюни и те да станат "изключителна държавна собственост", каквито са плажовете по кадастрална карта към момента. В обявения ОУП въз основа на изменения в ЗУТ с настоящия Предварителен проект на ИОУПО Царево всички площи заети от дюни в тази местност (в границите на т.н. проектни имоти) са изключени от устройствена зона с право на застрояване (Ок3). Т.е. ПУП не се потвърждават в частта им заета от дюни. Вижда се отпадането на част от устройствена зона Ок-3-1 по границите на проектните имоти с дюни. Предполагаме, че за всички е ясно, че превръщането на тези територии в изключителна държавна собственост предстоят още много стъпки и дейности. Предполагаме също, че и за всеки в ясно колко са подобните случаи за цялата територия на общината, след като за токова ярък пример, уникален със статута си, МРРБ можеше да пропусне да отрази дюните в имотите, ако не беше вниманието и работата на сдружението ни. Така или иначе тази малка стъпка, не е достатъчна за опазването на уникалния плаж, а само потвърждава тезата ни, че ОУП - Царево е необходимо да бъде отложен, с последващо преосмислено задание и нова процедура.