Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1 366 000 лв. по бюджета на Националния статистически институт за 2019 г. във връзка с подготовката на преброяването на населението през 2021 г.

Със средствата ще бъде изградена информационна система "Преброяване 2021", а също ще бъдат разработени програма, методология и инструментариум за провеждане на преброяването.

Ще бъдат изготвени извадковите изследвания, преброителни и анкетни карти, инструкции, технически задания за информационно и комуникационното осигуряване на преброяването, както и комуникационен план.

Най-мащабното статистическо изследване се провежда на всеки десет години като предоставя данни за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия и други признаци.

Преброяването ще осигури информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението.