По време на среднозимното преброяване на птиците у нас, проведено през януари, се е установило, че в страната ни са зимували над 312 000 птици.

Тази численост е с близо 10 000 по-малко от предходната година и с около 390 000 по-малко спрямо 1997 г.

Въпреки че в краткосрочен план броят на зимуващите птици у нас за последните 5 години се променя в тесни граници и остава сравнително постоянен, в дългосрочен план за последните 10 години се забелязва намаляване на птиците с повече от 50%, съобщават от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Тъй като броят на зимуващите птици е силно зависим от метеорологичните условия, една от възможните причини за тази негативна тенденция е затоплянето на климата.
Птиците, които идват да зимуват у нас от север, предпочитат да останат в северните на България страни, тъй като времето у нас е твърде топло за тях.

Същевременно броят на птиците, които в миналото рядко са зимували у нас, се увеличава, в сравнение с данните от преди 10 години. Имайки предвид средното годишно повишаване на температурата в страната с около 0.6ºС, тези изменения в численостите на птиците са поредните доказателства за затоплящия се климат на глобално ниво, посочват още от дружеството.

Данните за птиците са събрани в периода 15-17 януари като са обхванати над 200 места в цялата страна. Над 150 служители и доброволци на БДЗП, и участващите партньори, организирани в 40 екипа, са обиколили всички водоеми в страната в рамките на три дни.

Установени са също така и регионални различия в числеността на птиците в сравнение с предходни години.
Птиците по река Дунав са едва 4% от общия брой от тези в страната, докато през минали години те са достигали до 20%.

Същевременно птиците, прекарващи зимата в Северна България, са увеличили своето процентно съотношение спрямо тези от останалата част от страната. В края на 90-те години в цяла Северна България без Черноморското крайбрежие, са регистрирани средно около 15 000 индивида, докато през последните години се преброяват около 20 000 птици. Причините за тези изменения не са подробно изследвани.

Ниската численост на птиците, зимуващи около река Дунав се дължи вероятно на високото ниво на водата, което не осигурява на птиците необходимите им условия за почивка и хранене.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са световно застрашени видове като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкият корморан, къдроглавият пеликан и много други.
През тази зима у нас са били регистрирани 32 000 червеногуши гъски, което е над 90% от всички индивиди от вида, срещащи се по целия свят.