Екип на „Новото тракийско злато" (НТЗ) откри в долината на река Арда находище от 31 гнезда на сиви чапли. Птиците са открити при традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици в периода от 11 до 13 януари 2013.

Въпреки че се предполагаше за тяхното съществуване, досега точното им местонахождение не бе известно. Експертите на проекта ще предприемат необходимите стъпки да уведомят компетентните органи, за да бъде новото находище предпазено от негативни въздействия.

За четвърти пореден път проектът „Новото тракийско злато" участва в среднозимно преброяване. Екип, ръководен от Христо Христов, координатор биоразнообразие на проекта, брои птиците, които зимуват в язовир „Кърджали", язовир „Студен кладенец" и по поречието на река Арда. Инициативата бе част от младежката образователна програма на проекта и в нея се включиха ученици от три кърджалийски училища.

2129 водолюбиви птици от 20 вида бяха регистрирани по време на преброяването, като от тях най-многобройни бяха Зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos) и включените в Червената книга на България Кафявоглава потапница (Aythya ferina) и Речна чайка (Larus ridibundus). Като цяло броят на наблюдаваните птици е по-малък от предходни години, което според специалистите се дължи на глобалните климатични промени.

Интересно е, че тази година най-много птици - 1077, бяха наблюдавани по течението на река Арда в рамките на град Кърджали. Сред тях беше и световно застрашената Белоока потапница (Aythya nyroca). Зимуващите в Кърджали редки видове птици, както и уникалната чаплова колония в рамките на града дават възможност той да се превърне в предпочитано място за орнитологичен туризъм.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.