Предприети са мерки по решението на община Царево да застрои 100% от крайбрежието линия от парк Странжда и наказателната процедура заради това срещу България е прекратена.

Това съобщи министърът на околната среда и водите Нона Караджова в коментар за вчерашното решение на ЕК да започне четири наказателни процедури срещу страната ни.

От министерството на екологията уточняват, че още преди започването на процедурата са предприети действия.

Изменението на Общия устройствен план на Царево не е в влязло в сила заради образувани съдебни дела срещу заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрено изменението на ОУП на общината и срещу становището по Екологична оценка на министъра на околната среда и водите. 

На 28 септември становището по екологична оценка е оттеглено по разпореждане на министъра на околната среда и водите в съдебно заседание с цел повторно извършване на процедурата.

Що се отнася до процедурата, засягаща дейности в защитена зона Емине-Иракли, Европейската комисията е повдигнала обвинение срещу България за действия по почистване на коритото на р. Вая.

След получаване на детайлите по обвинението, МОСВ ще извърши незабавна проверка и ще информира за позицията на страната ни.

Обвинението е и за извършване на строителни дейности в зоната без необходимите процедури по ОВОС и ОС.

По този въпрос вече са предприети действия от страна на България. Още преди стратирането на процедурата, министър Караджова е издала заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици Емине. Заповедта включва забраназа допускане и извършване на жилищно, курортно и вилно строителство до влизането в сила на нов ОУП на община Несебър или негово изменение.

Относно процедурата, в която се констатира разрешаване на проекти в защитена зона по местообитанията „Пирин, след получаване на официалното становище на ЕК и запознаване с конкретните обвинения, ще бъде оповестена позицията на страната и бъдещите действия, посочват от министерството.

Последното обвинение се отнася до непълно транспониране на разпоредбите на Директивата за хабитатите.

След преценка на направените препоръки от Комисията, при необходимост ще бъде направена промяна в нормативната уредба на националното законодателство.  

От МИОСВ припомнят, че четирите процедури, които се стартират от ЕК, са в началото на досъдебна фаза на процедурата по нарушение. Страната ни разполага със срок от два месеца за отговор.

Действията, които ще бъдат предприети след запознаване с конкретните обвинения и инвестиционни намерения, ще имат за цел да не се позволи процедурите да продължат в следващата фаза.