Грижата за човек с под 90% увреждане и право на чужда помощ ще се признава за стаж за пенсия. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.

До 31 декември 2019 г. за стаж за пенсия се признаваше времето, през което са полагани грижи за човек с право на чужда помощ с най-малко 90% степен на увреждане. От 1 януари 2020 г. това право имат и родители и роднини на деца с право на чужда помощ и с по-ниска степен на увреждане.

50 лева допълнително получават всички пенсионери на 7 август

50 лева допълнително получават всички пенсионери на 7 август

Изплащането на пенсиите ще приключи на 20 август

С новите разпоредби се регламентира, че разпореждането за отпускане, отказ за отпускане, изменение, спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване на пенсии и добавки, както и за възстановяване на неоснователно изплатените суми за пенсии се връчва лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес или на съответния адрес по реда на Административнопроцесуалния кодекс, или по електронен път по реда на Закона за електронното управление.