Заради значителното намаляване на броя на студентите в редовна форма на обучение през последните няколко години отпада необходимостта от предоставяне на парична помощ при свободно наемане на квартира от студентите. Това реши Министерският съвет.

Право за ползване на общежитие имат всички студенти, докторанти и специализанти във висши училища и научни организации, независимо в каква форма на обучение са записани.

Също така се предвижда въвеждане на централизирана електронна система за контрол на храненето в студентските столове.

Целта е да се завиши контролът при осигуряване на социално-битовите услуги за студентите, както и при проследяване на целевото разходване на държавната субсидия за храненето на обучаващите се.

Създаването на базата данни е допълнителен модул към изградената вече система за заетост на студентските общежития.

С 10 млн. лв. ремонтират студентските общежития в страната

С 10 млн. лв. ремонтират студентските общежития в страната

Правителството одобри допълнителните разходи по бюджета на МОН

Друга промяна позволява на университетите да сключват договори със специализирани фирми за студентско столово хранене. Правата и задълженията на страните ще се уреждат в договори между тях при спазване на изискванията на наредбата.

Освен това се увеличава коефициентът, по който се умножава базовият норматив за издръжка на обучението на студенти в професионални направления "Растениевъдство", "Растителна защита" и "Животновъдство" от 5,00 на 5,30.

Разширява се и обхватът за финансиране на всички студенти и докторанти, обучаващи се по професионални направления "Теория и управление на образованието", "Икономика", "Администрация и управление" и "Туризъм". За всички обучаващи се в тях коефициентът вече ще е 1,6.

Промяната се налага заради необходимостта от инвестиции в области на висшето образование за подготовка на специалисти, от които се нуждае българската икономика.