Европейският парламент представи предложения за нова стратегия в борбата с тероризма, съобщават от законодателния орган.

Целта е справяне с радикализацията, подобряване на оперативната съвместимост на данните и подпомагане на жертвите на тероризъм.

Те предлагат ролята на Европол и на Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи (eu-LISA) да бъде засилена; споделянето на данни да бъде стандартизирано и по-оперативно; борба с радикализацията, както онлайн, така и офлайн; общо определение за "жертва на тероризъм" и координационен център на ЕС.

Евродепутатите изразяват загриженост относно недостатъчния обмен на данни между агенциите, между държавите членки и органите на ЕС. Те подчертават необходимостта от пълното зачитане на основните права, включително защитата на данните и свободата на изразяване, когато се предприемат мерки за борба с тероризма.

Сред основните предложения са: създаване на списък на радикалните проповедници в ЕС; по-силен мониторинг с цел гарантиране на хармонизирани стандарти за сигурност и съдебно преследване на идентифицираните "завръщащи се бойци" в Европа; изключване на възможността осъдени терористи да получават убежище; мерки срещу радикализацията като програми за затвори, образование и кампании; специални обучения по радикализация на служителите на ЕС и на държавите членки; укрепване на външните граници на ЕС и подходящи проверки на всички гранични пунктове, като се използват всички релевантни бази данни; търсене на правни процедури за проследяване възхваляването на терористични актове; премахване на печатна или онлайн пропаганда, изрично подбуждаща към насилие; непрекъснато сътрудничество и обмен на информация между ЕС и Обединеното кралство; ограничаване носенето на ножове и забрана на особено опасни ножове; включване на частните самолети съгласно Директивата относно резервационните данни на пътниците; европейска система от лицензи за специализирани купувачи на прекурсори на взривни вещества; неотложна необходимост от обща дефиниция на "жертва на тероризъм" на равнище ЕС; искане от Комисията за създаването на Координационен център на ЕС за жертви на тероризъм, който да предоставя подкрепа при кризи и помощ при атаки; използване на фонд "Солидарност" на ЕС за обезщетяване на жертвите на широкомащабни терористични нападения и по-тясно сътрудничество с държави извън ЕС, особено със съседните страни.

През миналата година беше създадена Специалната комисия относно тероризма (TERR), която има за задача да проучи, анализира и оцени степента на терористичната заплаха на европейска територия въз основа на факти, предоставени от правоприлагащите органи в държавите членки, компетентните агенции на ЕС и доказани експерти. Това включва задълбочена оценка на съществуващите сили на място, за да може Европейският съюз и неговите държави членки да увеличат капацитета си за предотвратяване, разследване и повдигане на обвинения за терористични престъпления.

Предложенията са представени след терора в Страсбург.