Всички държави членки на ЕС трябва незабавно да приемат и да ратифицират Истанбулската конвенция, за да се прекрати насилието над жените, призоваха евродепутатите.

Приетата от тях незаконодателна резолюция с 500 гласа "за", 91 гласа "против" и 50 гласа "въздържал се" призовава Съвета на ЕС незабавно да приключи процеса на ратифициране на Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени, също известна като Истанбулската конвенция.

Как гласуваха нашите евродепутати по Истанбулската конвенция?

Как гласуваха нашите евродепутати по Истанбулската конвенция?

Само двама български евродепутати са подкрепили резолюцията

Парламентът конкретно настоява седемте държави, които са я подписали, но още не са я ратифицирали - България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Словакия и Обединеното кралство, да го направят без отлагане.

Евродепутатите осъждат атаките и кампаниите срещу Конвенцията в някои страни, които са основани на умишлено неправилно тълкуване и невярно представяне на нейното съдържание пред обществото.

Евродепутатите настояват Европейската комисия да добави борбата срещу основаното на пола насилие като приоритет в следващата европейска стратегия за равенство между половете. Те също искат от Комисията да представи законодателен акт за справянето с всички форми на насилие, основано на пола - включително онлайн тормоз и кибернасилие - и призовават насилието срещу жените да бъде включено в каталога на деянията, признати от ЕС за престъпления.

ООН иска да преосмислим позицията си за Истанбулската конвенция

ООН иска да преосмислим позицията си за Истанбулската конвенция

Българите грешно изтълкували понятието "джендър"

Всички държави членки трябва да гарантират правилното прилагане и изпълнение на Конвенцията, като осигурят адекватно финансиране и човешки ресурси за компетентните служби. Предоставянето на подходящо обучение за всички специалисти, които работят с жертви на насилие е особено важно.

ЕП също така потвърди позицията си в подкрепа на целевото заделяне на 193,5 млн. евро за дейности за предотвратяване и борба с основаното на пола насилие в рамките на програмата "Права и ценности" на ЕС.

Истанбулската конвенция, приета от Съвета на Европа през 2011 г, влезе в сила през 2014 г. и беше подписана от ЕС през юни 2017 г. Тя е първият международен правно обвързващ инструмент по въпроса - държавите, които са я ратифицирали, трябва да спазват изчерпателни, правнообвързващи стандарти за превенция на основаното на пола насилие, защита на жертвите и наказание на извършителите.

Нинова притеснена: Натискат ни за Истанбулската конвенция

Нинова притеснена: Натискат ни за Истанбулската конвенция

ЕП ще гласува резолюция с искане Съдът на ЕС да наложи Истанбулската конвенция за всички членки

Според допитване от 2014 г. на Агенцията на ЕС за основните права всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след 15-та годишна възраст. 55% от жените са били изложени на поне една форма на сексуален тормоз. 11% са били жертви на кибертормоз. Една от двадесет жени е била изнасилена.