Има обективни и субективни причини за неосигуряване на необходимите средства за изплащане на заплатите на работещите в бюджетната сфера на общинско подчинение, включително и на работещите в сферата на образованието. Това отговори на актуален въпрос от депутата Румен Петков по повод на неизплащането на работните заплати на учителите, министърът на финансите Милен Велчев.

Като обективна причина беше посочен големият размер на неразплатените разходи, с които общинските бюджети приключиха 2000 година. Техният размер е 171.2 милиона лева, които включват 29.8 милиона лева заплати и вноски, 10.5 милиона лева медикаменти, 18.9 милиона лева социални помощи, 25.7 милиона лева ел. енергия, 7.2 милиона лева горива и останали разходи 79.1 милиона лева. Посочените неразплатени разходи не са взети предвид при изготвянето на разчетите за общинските бюджети, като част от консолидирания държавен бюджет за 2001 година.

Като субективна причина беше посочен начинът на съставянето и изпълнението на общинските бюджети от общинските съвети и кметовете на общините, както и определянето на приоритетите на разходване на средствата.

Министър Велчев подчерта, че предвид очерталата се сложна финансова ситуация в общините, Министерството на финансите е изготвило анализ на касовото изпълнение на общинските бюджети към 31 юли 2001 година и е провело среща с Националното сдружение на общините в България. В резултат на това е разработен и одобрен тристъпков механизъм за финансово подпомагане на общинските бюджети за 2001 година, като временна мярка за подпомагане на общините. В приложение на член 22, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 година – 81 общини са получили 10.5 милиона лева допълнителни средства за компенсиране недостига на данъчни приходи. Предоставени са част от задържаната субсидия от 10 на сто, но не повече от 25 милиона лева, от които: 239 общини са получили 4 милиона лева за допълнителни възнаграждения за учителите; 239 общини са получи 5.2 милиона лева за социални помощи; 187 общини са получи 11 милиона лева за електрическа енергия. Предоставе ни са и допълнителни средства при възможност на държавния бюджет за 2001 година.

Народните представители бяха информирани, че на основание чл.43 от Закона за устройството на държавния бюджет, Министерството на финансите отпусна временни безлихвени заеми от държавния бюджет на 63 общини в размер на 11 милиона лева.

Министърът на финансите подчерта, че продължава и регулярното превеждане на субсидии от държавния бюджет, а там където е необходимо и изтегляне на същата.

Министерството на финансите направи всичко възможно, съобразно законово предоставените му компетенции, да преодолее създалата се трудна ситуация в общините, каза министър Велчев. Той заяви, че финансовите проблеми на общините не са от вчера и са плод на погрешна политика, насочена към ограничаване финансовата самостоятелност на общините. Според финансовия министър, за да се разрешат проблемите, свързани с натрупалите се диспропорции е необходимо време, за да се изготви и приложи нов подход при определянето на финансовите права и финансовите отговорности на общините и държавата. Продължават и интензивните разговори с Националното сдружение на общините в Република България във връзка с изготвянето на държавния бюджет за 2002 година.