Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 969, а новопостроените жилища в тях са 4 401. Това показват данните от Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2020 ггодина. Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. сградите са с 32 повече, или с 3.4%, а жилищата в тях нарастват с 220, или с 5.3%

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (40.2%), следват тези с три стаи (34.1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.2% Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 424.1 хил. кв. м, или с 8.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 12.7% и достига 327.7 хил. кв. Метра.

Снимка 517220

Източник: НСИ

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 93.7 кв. м през четвъртото тримесечие на 2019 г. на 96.4 кв. м през същото тримесечие на 2020 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 196.6 кв. м, и Смолян - 161.7 кв. м, а най-малка - в областите Варна - 72.0 кв. м, и Пазарджик - 74.2 кв. метра.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 77.0%, с тухлена - 19.0%, с друга - 3.8%, и с панелна - 0.2%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.2%), следвани от жилищните кооперации (19.3%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните блокове и вилите, докато броят на сградите от смесен тип намалява (табл. 2 от приложението).

Снимка 517221

Източник: НСИ

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 138 сгради с 1 058 жилища, Пловдив - 130 сгради с 820 жилища, и Бургас - 128 сгради с 492 жилища в тях.