Общо 35 магистрати - 24-ма прокурори, 9 следователи и 2-ма съдии, подадоха заявления към 18.01.2021 г. за участие в процедурата за подбор на кандидати за 10 европейски делегирани прокурори от България. Kандидатите за европейски делегирани прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система, чиято независимост е извън съмнение и да притежават необходимата квалификация и практически опит. Мандатът на европейските делегирани прокурори е 5 години с възможност за подновяване. В съответствие с Правилата за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор, процедурата ще се проведе на три етапа - допускане по документи, изслушване и обявяване на кандидатите.

Комисия по допустимостта - в състав трима членове на Прокурорската колегия, извършва проверка на постъпилите заявления и допуска до следващ етап на процедурата кандидатите, представили всички изискуеми документи и отговарящи на изискванията от Правилата - да са действащи съдии, прокурори или следователи; да са придобили статут на несменяемост; да имат оценка "много добра" от последното проведено атестиране; да имат най-малко 8 години юридически стаж (по смисъла на чл. 164 ЗСВ) и да са на възраст не повече от 58 години към датата на решението за откриване на процедурата за подбор, както и да владеят английски език на ниво минимум В2 на Европейската езикова рамка.

Прокурорската колегия да избира европейските делегирани прокурори, реши правна комисия

Прокурорската колегия да избира европейските делегирани прокурори, реши правна комисия

Предложението на БСП това да става от Пленума на ВСС бе отхвърлено

Прокурорската колегия ще изслуша и одобри кандидатите за европейски делегирани прокурори, като решението ѝ ще бъде изпратено на европейския главен прокурор чрез министъра на правосъдието и публикувано на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.