Фонд "Научни изследвания" си поставя за цел да достигне бюджет от 35 млн. лв. Управителят на фонда Веселин Брезин представи в БАН годишния отчет за 2016 г. Одобрените средства за миналата година са били 15 193 000 лв.

Преодоляна е тенденцията от предходните години за неусвояване на част от парите и връщането им към първостепенния разпоредител. За сравнение през 2009 г. парите за фонда са били 78 млн. лв. През 2010 г. обаче, той е намалял с около 50%.

Снимка 293107

Източник: БГНЕС

Фондът е организирал и провел редица конкурси, сред които: "млади учени", " Научна периодика", "Двустранно сътрудничество (Китай, УАФ, Франция, Русия, Австрия) и други.

Дейностите, подпомагани от Фонд "Научни изследвания", включват финансиране на тематичните направления: биологически науки, математически, обществени, селскостопански, физически и други науки.

Представено беше и разпределението на средства по отделните научни области. Например, за биологически науки по конкурса "Фундаментални изследвания 2016" са постъпили 80 проекта. 17 от тях са финансирани , като общата им стойност е 1 962 868 лв.

По конкурса "Млади учени 2016" предварителният бюджет е бил 80 000 лв. Финансирани са 4 проекта в областта на биологията до размера на предоставените средства. Допълнително са финансирани още две резервни проектни разработки със сума от 40 000 лв.

В областта на математиката и информатиката са постъпили 31 проекта. 16 от тях са полуили 469 799 лв. финансиране.

59 280 лв. са предоставени по три проекта по конкурса "Млади учени".