През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 8 899 малолетни и непълнолетни лица за извършени престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 268, или с 2.9%. Това посочват данните на Националния статистически институт.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) - 79.5%;
 • малолетни (8 - 13 години) - 20.5%;
 • момчета - 7 178 (80.7%);
 • момичета - 1 721 (19.3%);
 • учащи - 6 932 (77.9%);
 • в криминогенна среда живеят 4 243 малолетни и непълнолетни (47.7%).

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2020 г. е 1 324 на 100 хил. души от средногодишното население на възраст 8 - 17 години. Броят на заведените на отчет в ДПС през 2020 г. малолетни и непълнолетни е 3 013, или 33.9% от всички водени на отчет лица, като 74.9% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2019 г. броят на новозаведените намалява с 2.8%.

През 2020 г. снети от отчет в ДПС са 2 748 малолетни и непълнолетни лица, или 30.9% от водените на отчет през годината:

 • поради поправяне на поведението - 1 513 лица (55.0%);
 • поради навършване на 18-годишна възраст - 1 184 лица (43.1%);
 • на други основания - 51 лица (1.9%).

За извършени противообществени прояви през 2020 г. през ДПС са преминали 5 289 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 3 652, или 69.0%, а момичетата - 1 637 (31.0%).

Разпределението на преминалите през ДПС по някои видове противообществени прояви е следното:

 • бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип - 873 лица (16.5%);
 • прояви на насилие и агресия - 596 малолетни и непълнолетни (11.3%);
 • повреждане на обществена и/или частна собственост - 454 лица (8.6%);
 • непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - 415 лица (7.8%);
 • употреба на психоактивни вещества - 343 лица (6.5%);
 • тормоз - 241 лица (4.6%);
 • скитничество и просия - общо 126 лица (2.4%).

През 2020 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, са 4 417.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 2 222 лица, или 50.3% от всички малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 30.1% (669 лица), следват кражби от домове - 24.6% (546 лица), и взломни кражби - 12.1% (268 лица).

През 2020 г. в ДПС са регистрирани 941 пострадали от престъпления лица на възраст 8 - 17 години, от които 544 (57.8%) са момчета и 397 (42.2%) са момичета. Малолетните пострадали лица са 41.2%, а непълнолетните - 58.8%.

Сред жертвите на престъпления най-много са малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 342 лица (36.3%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 185 лица (19.7%), от блудство - 102 лица (10.8%), и от грабежи - 45 лица (4.8%). Регистрираните в ДПС случаи на деца, жертви на изнасилване и на опит за изнасилване, са 12 (1.3%).

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 5 001 възпитателни дела, от които 3 923 (78.4%) са по предложения на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 4 416, като от тях в срок до един месец са решени 2 348 дела, или 53.2%. Прекратени са 477 дела, или 9.5% от образуваните възпитателни дела. В края на 2020 г. са останали несвършени 340 дела.

През отчетната година местните комисии са наложили 6 548 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 4 739 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 5 333 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

 • предупреждение - 3 033 мерки (46.3%);
 • поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - 1 309 възпитателни мерки (20.0%);
 • поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи - 824 мерки (12.6%);
 • задължаване да участва в консултации, обучения и програми - 508 мерки (7.8%);
 • предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца - 202 лица на възраст 8 - 17 години (3.1%).

Основните характеристики на лицата на възраст 8 - 17 години с наложени възпитателни мерки през 2020 г. са следните:

 • малолетни са 1 399 (29.5%), а непълнолетни - 3 340 (70.5%);
 • момчетата са 3 902 (82.3%), а момичетата - 837 (17.7%).

В структурата на общественоопасните деяния, за които са наложени възпитателни мерки през отчетната година, най-голям е относителният дял на извършените престъпления - 3 378, или 63.4% от общественоопасните деяния. Следват противообществените прояви - 1 580 (29.6%), и административните нарушения - 375 (7.0%).